Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Gemensam strategi för god och nära vård från januari 2023. - Så går det i beslutsprocessen för färdplan och Hälso- och sjukvårdsavtal

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård börjar gälla 1 januari 2023. Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser löper på, Överenskommelsen Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård förslås att också följa övriga i beslutstid.

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har tillsammans tagit fram en långsiktig riktning för utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplan - länsgemensamma strategi för god och nära vård beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för samverkan. 

Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder eller diagnos.

En god och nära vård

 • utgår från individuella förutsättningar och behov.
 • bygger på relationer, är hälsofrämjande,
  förebyggande och proaktiv.
 • bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
  och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, PDF

Beslutsprocessen i sitt slutskede

Efter höstens beslutsprocess hos parterna väntas Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård börja gälla 1 januari 2023. Politiskt samråd (SRO), ställde sig bakom Färdplanen 24 februari 2022. 

Stöd i implementering

Delregionala vårdsamverkan har ett viktigt uppdrag i att implementera färdplanen. Till det finns ett gemensamt material framtaget för att stödja implementeringen. 

 • Presentationsmaterial: Ett PowerPoint som övergripande beskriver färdplanen och dess innehåll. Presentationen är framtagen för att kunna användas i implementeringen av färdplanen och kan anpassas efter sammanhanget. Till exempel kan chefer eller nyckelpersoner som ska sprida informationen använda den. 
 • Film: En kort film som på ett par minuter ger en bild av vad färdplanen innebär. Här är fokus på att ge en känsla av den gemensamma målbilden
 • Underlag för dialog: Ett enkelt stöd för att hålla i workshop kring arbetet. Dialogfrågorna är framtagna för att väcka diskussioner kring innehållet i färdplanen och hur arbetet ser ut i den lokala kontexten. 

Kommunikationsmaterial (vardsamverkan.se)

Nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal löper på

Det nuvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet löper vidare tills annat beslut är fattat. Giltighetstiden för tre av fyra lagstadgade överenskommelser löper på då de följer hälso- och sjukvårdsavtalet. Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har under november hanterats av Politiskt samrådsorgan (SRO) med förslag om förlängd giltighetstid.

Under 2022 har beslutsprocess pågått hos samtliga parter. Kommunsidan har inte nått samsyn kring det reviderade Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. Samtliga parter måste ställa sig bakom hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser för att det ska vara giltigt.

En kartläggning pågår för att få en samlad bild av kommunernas åsikter kring fortsatt process av hälso- och sjukvårdsavtal och lagreglerade överenskommelser samt fortsatt arbete med Färdplan och identifierade utvecklingsområden.

Följ arbetet med revidering på vardsamverkan.se

De lagstiftade överenskommelserna

 • Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård
 • Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.
 • Överenskommelse om samverkan  Munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Senast uppdaterad: 2022-12-12 17:29