Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-pandemin har lämnat efter sig en ”samverkansskuld”, visar rapport

SIP-planeringar åsidosattes under pandemin. Så även uppföljningar. Ta de av rekommendationerna för hur samverkansskulden kan tas igen, i en rapport och analys kring covid-19:s påverkan på psykisk hälsa.

I krishanteringen har de mest prioriterade vårdbehoven tagit merparten av de tillgängliga resurserna i anspråk. Arbete med att upprätta och följa upp samordnade individuella planer (SIP) har minskat. Samtidigt har samarbete över verksamhetsgränser ökat på många håll. Det visar en fördjupad analys av covid-19-pandemins möjliga konsekvenser för invånarnas psykiska hälsa i Västra Götaland.

Analysen har gjorts inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa under perioden maj-november 2021. Arbetet baseras på både tillgänglig statistik, nationella och internationella rapporter, en enkät, samt ett femtiotal intervjuer med forskare, verksamhetsutvecklare och kliniker och dialogmöten med ett femtontal organisationer.

Resultatet av analysen presenteras i en rapport som är framåtblickande och ger rekommendationer för hur regionen och kommunerna samt andra aktörer kan hantera de utmaningar och tillvarata de möjligheter som identifierats under arbetets gång.

Färre samordnade individuella planer

Antalet upprättade samordnade individuella planer (SIP) minskade för såväl vuxna som äldre under pandemin. Eftersom det är vanligare att äldre personer har ett behov av en SIP då de oftare får stöd från flera verksamheter eller huvudmän, berör denna minskning ett stort antal individer. 

Även inom barn och ungdomspsykiatrin (BUP) har antalet upprättade SIP påverkats negativt, medan antalet SIP ökade för barn med psykiatrisk diagnos inom den regionala primärvården. Inom primärvården är antalet dock lågt, vilket kan förklaras med att de flesta barn med psykiatrisk diagnos som får en SIP får det inom den specialiserade öppenvården.

Uppföljningen har inte återhämtat sig

Analysen visar också att antalet uppföljda SIP minskat för barn och för vuxna under pandemin.

Upprättandet av SIP som minskade har återhämtat sig en del när pandemin avtagit. Däremot syns inte samma återhämning av uppföljningar av SIP som ligger kvar på en lägre nivå.

En samverkansskuld att ta igen

Resultatet i analysen pekar på att det minskade antalet upprättade och uppföljda SIP:ar sammantaget leder till att det finns en ”samverkansskuld” till följd av pandemin. För att ta igen denna samverkansskuld finns det anledning att bygga vidare på och bibehålla det ökade samarbete som uppstått på många håll under pandemin.

En rekommendation i rapporten är att bjuda in civilsamhällets organisationer in då de spelat en central roll för många av de mest sårbara målgrupperna under pandemin.

Fortsatt arbete med SIP i Handlingsplan psykisk hälsa

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och det politiska samrådsorganet (SRO) tog under våren ställning för att den befintliga Handlingsplan psykisk hälsa ska förlängas till och med 2024. I handlingsplanen fortsätter arbetet med att vuxna och barn som har behov av samordnade insatser ska ha en SIP.

Läs hela rapporten

Pandemin och psykisk hälsa Fördjupad analys av covid 19 pandemins möjliga konsekvenser för invånarnas psykiska hälsa i Västra Götaland. Ett underlag för Västra Götalands kommuner och region, PDF


Senast uppdaterad: 2022-06-21 10:25