Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Sammanställning från SRO 23 april

Det här tog SRO ställning om vid mötet 23 april. Ta del av sammanställningen nu, mötesanteckningar publiceras senare.

Agendan för SRO den 23 april var:

 • Nära Vård
 • Fördelning medel psykisk hälsa 2021
 • Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet
 • Lägesrapport samverkansfrågor Covid-19
 • Mötestider 2021

2021-04-23 Sammanställning från SRO, PowerPoint

Nära vård

Föredragande: Jeanette Andersson, VästKom och Ann-Marie Svensson, VGR

Remissversion, Färdplan Länsgemensam strategi för god och nära vård.

Remissförslag klart och inväntar Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal/överenskommelser, för beslut kring remiss i september.

Lägesrapport - Revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal. Frågor/texter som arbetsgrupperna arbetar vidare med:

 • Kostnadsfördelning och betalningsansvar vid placering utanför hemmet (HVB m.m).
 • Begreppen kring medicinska samordningsansvaret/fast läkarkontakt.
 • Texter i Hälso- och sjukvårdsavtalet kring kommunens åtagande och ansvar.

Primärvårdsuppdraget

Förslag på uppdragshandling: Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård. Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag

En ny lagtext i hälso- och sjukvårdslagen om primärvårdens grunduppdrag, gäller från och med 1/7, se kommande bilder.

I uppdraget kartlägga hur kommunen respektive regionen beskriver sitt primärvårdsuppdrag. Att utifrån dessa beskrivningar identifiera samverkansområden och gränssnitt samt ta fram förslag till gemensam utveckling

Forskningsarbete: kommer inte hanteras i Hälso- och sjukvårdsavtalet utan läggs som en utvecklingsfråga i färdplanen.

Översyn länsövergripande samverkansstruktur

Översyn klar från Chalmers, CH.

Beredning pågår av länsgemensam struktur. Länsstyrgrupp i Samverkan (VVG, SITIV och FVM) och fler länsgemensamma beredningsgrupper.

Ser behov av fler länsgemensamma riktlinjer. 

SRO-politikernas medskick i fortsatt arbete: ha beredskap för konsekvenser av lärdomar om samverkan efter covid-19, från nationellt håll.

Ställningstagande Nära vård

SRO noterar informationen samt godkänner uppdragshandlingen

Fördelning medel psykisk hälsa

Föredragare: Madeleine Nilsson, VästKom

Presidiet för styrgrupp psykisk hälsa föreslår en fördelning av länsgemensamma medel inom området psykisk hälsa 2021.

Medlen är kopplade till  överenskommelse 2021–2022 mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR). För Västra Götalands del handlar det om 81 314 959 kr.

Ställningstagande

SRO ställer sig bakom förslaget till fördelning av medel för psykisk hälsa.

Hjälpmedel förskola, skola och daglig verksamhet

Föredragare: Anette Alfredsson, VGR

Ledningsråd MTP gav i december 2019 ett uppdrag att skapa en tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet (LSS).

Resultatet av gruppens arbete: förslag att ta fram en överenskommelse med innehåll specificerat i kommande bild. Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov ska vara utgångspunkt för vid förskrivningen av hjälpmedel.

Ställningstagande

SRO ställer sig bakom förslag till överenskommelse och överlämnar överenskommelsen till huvudmännen för beslut.

Lägesrapport samverkans-frågor Covid-19

Föredragare: Föredragande: Ann-Marie Svensson, VGR

 • Ojämt fördelat smittoläge i Västra Götaland. Försöker jämna ut belastningen över regionen, sjukhusen. Låg smittofrekvens på säbo – en vaccinationseffekt.
 • Pilotprojekt med antigentester pågår.
 • Fram till och med vecka 15 har 20,4 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin, 7,7 procent har fått två doser.
 • Vaccination på väg in i fas 3. FHM  förordar prioritering kring vaccination för personal som vårdar vårdar personer med eller risk för covid-19. Stor önskan från kommunerna kring vaccinering av sommarvikare.
 • Egentester fungerar fortsatt bra för att personal ska kunna gå tillbaka till arbete.

Ställningstagande

SRO noterar informationen.


Senast uppdaterad: 2021-05-24 09:39