Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SRO informerar om arbetet med nära vård

2021-10-21. Från det Politiska samrådsorganet, SRO till länets kommuner och Västra Götalandsregionens verksamheter

Information om arbetet med utvecklingen av nära vård samt processen för revidering av Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Sedan regionbildningen 1999 har kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, VGR, reglerat ansvarsfördelning och samverkan för hälso- och sjukvård genom ett gemensamt hälso- och sjukvårdsavtal. Den politiska viljeinriktningen med Hälso- och sjukvårdsavtalet har varit och är alltjämt att fokusera på individens behov framför alltför skarpa gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda.

Till 2017 gjordes en större omarbetning av avtalet och SRO gav under 2019 ett uppdrag att revidera och uppdatera vårt nuvarande Hälso-och sjukvårdsavtal. SRO vill betona att det vid detta tillfälle inte handlar om att ta fram ett nytt avtal utan om en revidering av nuvarande avtal. Såväl kommun- som regionsidan i SRO är även eniga om att utgångspunkten för detta revideringsarbete samt framtagandet av den gemensamma färdplanen ska vara individens behov och inte utgå från organisatoriska gränsdragningar och gränssnitt.

Primärvårdsuppdraget

Parallellt med framtagande av Färdplan - länsgemensam strategi för god nära vård och revidering av hälso- och sjukvårdsavtal med dess överenskommelser pågår ett uppdrag för att tydliggöra kommunernas respektive VGR:s primärvårdsuppdrag. Syftet är att stärka primärvården som navet i utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg samt underlätta samverkan mellan huvudmännen. Arbetet är långsiktigt och beräknas pågå under flera år. Höstens arbete handlar om att beskriva kommunernas och regionens primärvårdsuppdrag utifrån den nya skrivningen i Hälso- och sjukvårdslagen samt att identifiera samverkansområden och ta fram förslag till gemensam utveckling. Det inledande arbetet med primärvårdsuppdraget ska redovisas i en rapport under november 2021. Detta är en rapport som kommer beskriva inledningen av ett mer långsiktigt arbete med den kommande färdplanen som gör att den innehållsmässigt inte bör påverka remissvaren i nuläget.

Remisstiden för Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser

Såväl Färdplan - länsgemensam strategi för god nära vård och Hälso-och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser är under hösten 2021 ute på remiss. Vi vill uppmana er att ta tillvara
tillfället att lämna era synpunkter. Remisstiden är tre månader och sista dagen att lämna synpunkter är den 31 december 2021.

Det har inkommit förfrågningar om förlängd remisstid för Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser. Eftersom processen med revideringen av Hälso-och sjukvårdsavtalet samt arbetet med färdplanen, utifrån kommunernas önskemål redan har förlängts, anser SRO nu att det är av vikt att hålla den planerade tidsplanen. En ytterligare förlängd process skulle påverka arbetet negativt i flera led. Både riktlinjer med koppling till Hälso-och sjukvårdsavtalet och överenskommelserna väntar på att kunna tas fram alternativt revideras och skulle påverkas av en förlängd process.

SRO bedömer därmed att den angiva remisstiden på tre månader är rimlig och välkomnar remissvar t o m senast den 31 december 2021.

Med vänliga hälsningar

Johnny Magnusson 
Ordförande i SRO

Kent Lagrell
Vice ordförande i SRO

För utskrift

Information från SRO om arbetet med Nära vård - höst 2021, PDF


Senast uppdaterad: 2021-10-22 14:15