Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bilaga 1.6 Termer och begrepp

Här beskrivs termer och begrepp som används i Hälso- och sjukvårdsavtalet för att klargöra innebörden samt förtydliga hälso- och sjukvårdsansvaret i detta avtal.

Bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering utanför den egna bostaden, som drivs av kommunen exempelvis för äldre, psykiskt funktionshindrade eller missbrukare och där insatsen ges med stöd av 4 kap 1 § SoL. 

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar under vistelsetiden som framgår av 12 kap. 1 § HSL (2017:30).

 

Insats enligt LSS i form av sysselsättning för personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksamålder, saknar förvärvsarbete och inte är under utbildning. Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar under vistelsetiden som framgår av 12 kap. 1 § HSL (2017:30).


(Enligt SKL PM 2003-07-08)

I avtalet används benämningen fysioterapeut även då sjukgymnast avses. 

Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden. 

Enligt hälso, och sjukvårdslagen, HSL, definieras hälso- och sjukvård som "åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda, och behandla sjukdomar och skador". 

Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Det politiska samrådsorganet, SRO, är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. SRO består av politiker från Västra Götalandsregionen och kommunerna.

a. Särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som avses i 5 kap 5 § 2 st. SoL.

b. Bostäder med särskild service för fysiskt och psykiskt funktionshindrade enligt 5 kap 7 § 3 st. SoL där insatsen ges med stöd av 4 kap 1 § SoL.

c. Bostäder med särskild service för LSS personkrets enligt 5 kap 7 § 3 st. SoL där insatsen ges med stöd av 9 § 8. eller 9 § 9. LSS.

d. Korttidsvistelse där insatsen ges med stöd av 4 kap 1 § SoL, där kommunen driver verksamhet med egen personal. De enheter där personer tillfälligt vistas/bor för exempelvis rehabilitering, växelvård eller avlastning är när det gäller hälso- och sjukvårdsansvaret att jämställa med särskilt boende.

a. Hem för vård eller boende, HVB (6 kap resp. 7 kap1 § 1st 1. SoL) är inte en sådan särskild boendeform som avses i 12 kap. 1 § HSL (2017:30). Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvaret för den som vistas där.

b. Korttidsvistelse där insatsen ges med stöd av 4 kap 1 § SoL,  där kommunen köper platser från enskild verksamhet som har tillstånd enligt 7 kap 1§ 1 st 3 SoL (hem för viss annan heldygnsvård). Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvaret för den som vistas där.

c. Korttidsvistelse för LSS personkrets där insatsen ges med stöd av 9 § 6. LSS. Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § HSL (2017:30) för dessa verksamheter. Detta gäller oavsett om korttidshemmet drivs av kommun eller enskild.  (Enligt SKL PM 2003-07-08)

VVG är den länsövergripande ledningsstrukturen för vårdsamverkan i Västra Götaland. I VVG ingår representanter för de delregionala vårdsamverkansgrupperna samt VästKom och koncernledning hälso- och sjukvård VGR.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation är en politiskt styrd organisation som arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands län. VästKom företräder och samordnar kommunernas intressen på regional nivå samt tillsammans med kommunalförbunden.

I hälso- och sjukvårdsavtalet avses VGR som hälso- och sjukvårdshuvudman och som avtalspart gentemot kommunen.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55