Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Beslut fattat kring Västbus framtid - styrgruppen upplöst

En dialog har förts med huvudmännen kring en förändrad uppdragsbeskrivning för Västbus styrgrupp då arbetet kring Västbus/barn och unga i länet behöver ses över. Ett beslut om förändring av strukturen togs i juni 2016 och styrgruppen i sin nuvarande form har därmed upplösts.

I samband med den utvärdering av länsstrukturen som gjordes 2015 gavs Västbus samtidigt i uppdrag att utvärdera även denna organisering och funktion. Styrgruppen lämnade på uppdrag av LiSA-gruppen under hösten 2015 en rapport med förslag och rekommendationer kring det fortsatta omhändertagandet och arbetet gällande Västbus i länet. I denna rapport föreslog styrgruppen att den kommande strukturen för Vårdsamverkan VG formellt även skulle kunna äga beslutsmässigheten kring länsgemensamma Västbusfrågor för att undvika parallella processer på länsnivå samt att tydligare knyta frågorna till huvudmännen.

Vårdsamverkan VG

Det var då troligt att beslutet om Vårdsamverkan VG skulle fattats kort i anslutning till detta. Dessvärre har detta beslut dragit ut på tiden, huvudsakligen med anledning av att GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) utrett frågan kring ägarskapet av de delregionala hälso- och sjukvårdsfrågorna vilket även påverkat ställningstagandet kring en regional samverkansstruktur.

I juni 2016 klargjordes så frågan kring hälso- och sjukvårdsfrågorna inom GR varför LiSA-gruppen i september också slutgiltigt förväntas besluta kring den regionala strukturen. I samband med detta är det även troligt att de delregionala vårdsamverkansgrupperna får i uppdrag att nominera representanter till Vårdsamverkan VG och att de, med stöd av huvudmännen, under hösten formulerar och fastställer gruppens uppdrag. Att bevaka Västbus regionalt kommer vara en del i detta uppdrag.

Handlingsplan Psykisk hälsa

Parallellt med detta startar även det regionala arbetet med handlingsplan psykisk hälsa, vilken kommer att omfatta frågor som berör såväl barn och unga som vuxna. Många av de barn- och ungafrågor som tidigare sorterats under Västbus styrgrupp eller saknat regionalt forum för samverkan kommer därför att hanteras inom ramen för denna handlingsplan, t.ex. frågor rörande första linjen.
Kontaktperson för detta arbetet inom VästKom kommer att vara Charlotta Wilhelmsson samt Malin Camper för regionen, centrum för psykisk hälsa.

Västbus styrgrupp upplöst - vad händer nu?

Västbus styrgrupp avslutade i juni månad sitt uppdrag och hade då sitt sista styrgruppsmöte. Även styrgruppens processledare kommer avsluta sitt uppdrag i samband med styrgruppens upphörande.
Tills dess att den nya strukturen är på plats är det Charlotta Wilhelmsson och Malin Camper ni kan kontakta gällande förekommande frågor.

De delregionala processledarna för barn och unga/Västbus i respektive vårdsamverkansområde stöttar gentemot den lokala nivåns behov i respektive geografiskt område. Västbus webbsida kommer finnas kvar men administrationen kommer upphöra, de delregionala processledarna har därför fått i uppdrag att hålla respektive vårdsamverkansområdes webbsida uppdaterad med relevant information rörande Västbus.
Styrgruppen kommer som avslutande uppdrag att sammanfatta behov och synpunkter kring fortsättningen för att så långt som möjligt tillvarata den kunskap som finns och överbrygga mot den kommande strukturen.

Vi är medvetna om att det kommer att innebära ett glapp under sommaren och hösten men hoppas genom ovanstående att minimera konsekvenserna av detta så långt som möjligt. Har ni frågor är ni välkomna att kontakta nedanstående personer.

För huvudmännen:

Jessica Ek, Västra Götalandsregionen
jessica.ek@skaraborg.se 

Charlotta Wilhelmsson, Västkom
charlotta.wilhelmsson@vastkom.se 

Anneli Bjerde, Västkom
anneli.bjerde@vastkom.se 


Senast uppdaterad: 2018-03-26 18:19