Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ny strategisk plan 2022-2024

Nu finns den nya strategiska planen för 2022 - 2024 publicerad!

Den strategiska planen ska vara ett stöd för Vårdsamverkan Skaraborg och ange riktningen för det fortsatta arbetet och utvecklingen av de gemensamma vård-, stöd- och omsorgsinsatserna.

I Skaraborg är det vår målsättning att se möjligheterna bortom organisatoriska gränser och verka för gemensamma lösningar så att den enskilde kan ges förutsättningar för en god hälsa samt få det stöd hen behöver.

Prioriterade områden för perioden är:

Förebyggande insatser – vi arbetar aktivt med att utveckla tidiga insatser för att stärka den enskildes hälsa och resurser för ett gott liv. Tillsammans kan vi identifiera områden för samverkan där en gemensam och proaktiv insats minskar behovet av vård, stöd och omsorgsinsatser.

Styrdokument – för att säkerställa en jämlik vård och omsorg är det vårt uppdrag att implementera länsgemensamma överenskommelser och riktlinjer på ett sådant sätt att förankring sker på verksamhetsnivå där arbetet ska gynna den enskilde.

Personcentrerade arbetssätt – vi ska arbeta för att öka den enskildes delaktighet i hens vård, stöd och omsorgsinsatser genom en systematik i våra arbetssätt. En del i detta är att stärka och utveckla arbetet med samordnad individuell plan (SIP).

Läkarmedverkan – är en del i Hälso- och sjukvårdsavtalet som ska stärka och främja samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare.  Vi utvecklar teamarbetet över organisatoriska gränser för de patientgrupper som ingår i kommunernas hälso-och sjukvårdsansvar enligt 12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (2017:30).

Vårdövergångar – vi stärker samordningen mellan huvudmännen för att trygga den enskilde och säkerställa att hens behov tillgodoses. Det sker genom dialog och gemensamt utformade processer samt följsamhet till de riktlinjer och överenskommelser på läns- och delregional nivå som specifikt stöder detta arbete.

Kompetens och kunskapsstyrning – vi lär av varandra och överför kunskap som möjliggör en god och nära vård utifrån den enskildes behov och där hen befinner sig. Arbetet med kunskapsstyrning i samverkan* ska implementeras som stöd i utvecklingen och kvalitetssäkringen av vårt gemensamma arbete.

Strategisk plan 2022-2024


Senast uppdaterad: 2022-03-03 15:40