Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuellt

Aktuellt från Vårdsamverkan Skaraborg - alla nyheter visas nedan.

Senaste nyheterna från Vårdsamverkan Skaraborg

 • Nu finns nya datum för SIP och Samverkanskompetensutbildning publicerade, välkommen med din anmälan.

 • Tidiga, samordnade insatser från både kommun och region ska förhindra att unga hamnar i ett beroende. Mini-Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år med rådgivning och tidiga insatser när det gäller risk- och skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar.

 • Välkommen till en konferens för alla medarbetare som samverkar kring barn och unga inom kommunal eller regional verksamhet via Partssamverkan och/eller i direkt verksamhet!

 • Den 8 november 2023 genomfördes årets trepartskonferens i Skaraborg. Nu kan du ta del av presentationsmaterialet.

 • I samarbete med Suicide Zero och VGR kommer kommunerna i Skaraborg att anordna föreläsningar i ”Våga fråga" och "Livsviktiga snack” under perioden november 2022–januari 2023.

 • Fredagen 11 november bjöd Vårdsamverkan Skaraborg in socialtjänst, tandvård och hälso- och sjukvård till ett möte för dialog kring det lagstadgade kravet på genomförande av hälsoundersökningar av barn och ungdomar som placeras av socialtjänsten.

 • En väg in (EVI) är en ny enhet i Västra Götalandsregionen som startade den 15 mars 2022. Vår uppgift är att hjälpa barn och unga (0–17 år) med psykisk ohälsa som saknar pågående vårdkontakt, att hitta rätt i vården. Både barn och ungdomar, deras anhöriga och personal som möter dem i sitt arbete är välkomna att ringa till oss på En väg in via telefon (010-435 86 50) för råd och stöd samt för hänvisning till lämplig vårdnivå. Vi på En väg in bedömer även alla remisser som kommer till BUP inom Västra Götalandsregionen.

 • Från och med våren 2022 erbjuder Vårdsamverkan Skaraborg både grund- och fördjupningsutbildning i SIP-processen. Nu släpps nya tillfällen för hösten och först ut redan i september är Grästorp följt av ytterligare kommuner.

 • Vårdsamverkan Skaraborg har tagit fram och beslutat om en överenskommelse kallad ”Samverkan suicidprevention - Vi bygger starka kedjor”.

 • Vårdsamverkan Skaraborg bjuder in socialtjänst och hälso- och sjukvård till ett möte för dialog kring det lagstadgade kravet på genomförande av hälsoundersökningar av barn och ungdomar som placeras av socialtjänsten.

 • Rutin för direktinläggning på sjukhus är framtagen för att patienter som har hemsjukvård eller SÄBO skall kunna direktinläggas på vårdavdelning utan att gå via akuten.

 • Under 2022 satsar Närhälsan på föreläsningar riktade till kommunernas Hälso- och sjukvårdspersonal (vårdcentralernas sjuksköterskor också inbjudna). Här kan du ta del av inspelningar från dessa föreläsningar efter att de genomförts.

 • Nu finns material från 2022 års partssamverkanskonferens publicerat.

 • Nu finns den nya strategiska planen för 2022 - 2024 publicerad!

 • Inbjudan: Välkommen till ännu en dag med fokus på samverkan och föräldraskapsstöd för dig som arbetar med barn och unga i Skaraborg

 • Trepartskonferens 2021 genomfördes i Kulturfabriken i Skövde 29 oktober. Verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin på Skaraborgs sjukhus, Lena Bjugård Bränfeldt, startade upp konferensen som sedan kunde genomföras med deltagarnas engagemang och aktiva deltagande.

 • Välkommen att delta i valfri föreläsning om konsten att Våga Fråga! Det finns fyra tillfällen att välja mellan. Allt för många, både unga och vuxna, funderar någon gång på självmord. Det kan vara en person i din närhet och det kan sluta med att personen tar sitt liv eller gör ett försök. Om vi blir tryggare i att våga fråga, kan vi räcka ut en hand, finnas där och kanske göra skillnad!

 • Samverkansgrupp Barn och Unga har genomfört en kartläggning av föräldraskapsstödprogram i Skaraborg. Resultatet är nu sammanställt i en rapport per kommun som förmedlats till de lokala partsamverkansgrupperna via sammankallande, samt en sammanfattningsrapport med tillhörande bildspel för Skaraborg som helhet.

 • Nu finns nya blogginlägg från projektledarna för Suicidprevention och för Barn och unga inom Psykisk hälsa - delregional aktivitetsplan.

 • Nytt inlägg från Annette Holmberg som är projektledare med uppdrag att samordna och driva processer samt stödja parternas gemensamma arbete i Vårdsamverkan Skaraborg utifrån länsgemensam Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020 - 2025.

 • I årsrapport VBMP 2020 kan du ta del av vad Vårdsamverkan Skaraborg arbetat med under året när det gäller arbete för vuxna med psykisk ohälsa eller missbruk/beroende.

 • Partssamverkanskonferens Barn och unga 2021 hade fokus på samverkan och föräldraskapsstöd för dig som arbetar med barn och unga i Skaraborg inom region och kommun. Här finns dokumentation från dagen.

 • Suicidprevention, Skaraborgs kommuner, går in i ett nytt skede från 1 april 2021, med ett nytt nätverk och ett kunskapsstöd för att underlätta arbetet.

 • Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa, missbruk/beroende (VPMB) informerar om reviderade dokument, utbildningar och processer som pågår i samverkansarbetet.

 • Nu har jag och Anna Dahlberg genomfört den första av sammanlagt sex utbildnings-tillfällen gällande SIP som verktyg för samverkan (för verksamheter i Skaraborg som arbetar med barn & unga). Deltagarna är nöjda - ta chansen och anmäl dig till kommande tillfällen!

 • Den nya reviderade versionen av Skaraborgs tillämpning för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, öppenvårdsprocess samt IT-tjänsten SAMSA finns nu publicerad och genomgång med superkontaktombuden sker fredagen 5 februari.

 • Samverkan för barns och ungas hälsa är en ny överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen, som gäller från 1 januari 2021. Du kommer att kunna följa arbetet med implementering i Skaraborg här på hemsidan.

 • En ny version av Skaraborgs tillämpning för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, öppenvårdsprocess samt IT-tjänsten SAMSA har beslutats av AU Styrgrupp Vårdsamverkan. Förslaget på revidering har bearbetats av Samordnad hälsa, vård och omsorg under hösten.

 • Nu finns ett nytt inlägg i bloggen från projektledaren för Barn och ungas psykiska hälsa. Tips om stöd i kris-tider.

 • Inriktningsdokument ”Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende” riktar sig till ledningsfunktioner inom region och kommuner i Västra Götaland.

 • Trepartskonferens 2020, som var planerad till den 8 december, är inställd på grund av det rådande läget med coronapandemin. Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende som planerar Trepartskonferensen hoppas kunna återkomma med ett nytt datum under 2021.

 • Sedan tidigare finns Beslut om helgbemanning under 2020 för att säkerställa utskrivningsprocessen från sjukhus, som antagits av styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Vi påminner om detta inför jul och nyår!

 • Ett förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom. Hos Vårdsamverkan Skaraborg är Annette Holmberg är anställd ett år med syfte att stödja framtagandet av hållbara strukturer för suicidprevention. Malin Frisk är anställd samma period för att ge stöd till kommunerna.

 • Nu finns två nya bloggar där projektledarna för Barn & ungas psykiska hälsa och för Suicidprevention delar med sig av tankar från arbetet, tips om artiklar och liknande!

 • Vårdsamverkan i Västra Götaland, VVG ställde sig den 3 november 2020* bakom förslag till reviderad ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen”.

 • Höstens Trepartskonferens kommer att genomföras den 8 december, även om den blir annorlunda mot tidigare år till följd av coronasituationen. Boka dagen redan nu - mer info kommer!

 • Inom ramen för den delregionala aktivitetsplanen för Psykisk Hälsa har Vårdsamverkan Skaraborg nu kunnat göra tre projektanställningar för ett år framåt, vilket vi är mycket glada över. Vi välkomnar Anette Holmberg, Malin Frisk och Emmelie Alvarsson till oss.

 • Uppstart av närsjukvårdsteam med förändrad organisation och arbetssätt, som kommer att fortsätta utvecklas i samverkan med primärvård och kommuner.

 • AU för styrgrupp Vårdsamverkan Skaraborg har den 15 april 2020 fattat beslut om helgbemanning för 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin. OBS - reviderat dokument publicerat 4 juni!

 • AU för styrgrupp Vårdsamverkan har fattat beslut om Delregional rutin för provtagning covid-19 hos patienter inom kommunal hälso- och sjukvård.

 • Inom ramen för Vårdsamverkan Skaraborg anordnades under vecka 15 två likadana informationstillfällen om Covid-19, som i första hand riktades till legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård. Här finns dokumentation från dessa tillfällen.

 • Den tryggaste vården för sköra äldre personer är utanför sjukhusen. Därför kraftsamlar nu kommun, sjukhus och primärvård för att säkerställa vården för de mest utsatta. Målet är en god och trygg vård för sköra äldre – och de som sköter om dem.

 • En gemensam kommunikationsplan är framtagen för vårdsamverkan Skaraborg med anledning av covid-19. Planen redogör för flödet av information av vikt som specifikt rör vårdsamverkan Skaraborg.

 • Samverkansgrupperna Barn/Unga och Vuxna Psykisk hälsa, missbruk/beroende har beslutat om en reviderad rutin för kostnadsfördelning vid placering av personer utanför hemmet.

 • I samband med förhöjd risk för smittspridning av Covid-19 rekommenderas att samtliga planeringsmöten/vårdplaneringar sker på distans.

 • Vården behöver ske i hemmet så långt som möjligt för att minska risken för smitta. Sedan tidigare finns både verktyg, riktlinjer och dokument för att säkerställa vården i hemmet. Här finns information och länkar till BViS (beslutsstöd) och medicinska vårdplaner.

 • En samlingssida för information med anledning av coronaviruset med uppdateringar kring överenskommelser och information från Vårdsamverkan Skaraborg. Kommuner och region uppdaterar löpande på respektive informationssida som vi länkar till här.

 • För att säkerställa in- och utskrivningsprocessen från sjukhuset under påskhelgen ska bemanning ske påskdagen kl. 13.00 – 15.00, enligt beslut i beredningsgrupp AU/Styrgrupp vårdsamverkan.

 • En brett representerad arbetsgrupp har arbetat fram ett inriktningsdokument för LVM i Skaraborg, som nu har beslutats av Styrgruppen för Vårdsamverkan i Skaraborg.

 • Nu finns dokumentation att hämta här på hemsidan, från konferensen för Samverkan i Skaraborg för Barn & Unga som hölls den 21 februari.

 • Rutin för direktinläggning på sjukhus är framtagen för att patienter som har hemsjukvård eller SÄBO skall kunna direktinläggas på vårdavdelning utan att gå via akuten. Rutinen kommer att prövas och utvärderas under februari till maj.

 • Den 14 november 2019 genomförde VästKom och de fyra kommunalförbunden en konferens om de reviderade nationella riktlinjerna för vård vid stroke med inriktning på omvårdnad och rehabilitering i kommunal hälso- och sjukvård. Nu finns dokumentation från dagen att hämta.

 • Fredag 25 oktober genomfördes årets Trepartskonferens i Falköping. 140 deltagare från brukarstödsföreningar, primärvård, specialistsjukvård, socialtjänst personliga ombud var samlade.

 • Modellen mobil närvård som startade i Skaraborg bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

 • Den 29 mars arrangerade Vårdsamverkan Skaraborg konferensen ” Nu lyfter vi Mobil närvård till en ny nivå”. I konferensen deltog 90 personer. Här kan du, bland annat, se den filmade versionen av Dag Noréns föreläsning.

 • Medarbetare som arbetar inom vård och kommunala verksamheter behöver samarbeta med varandra. Det är nödvändigt för att ge patienten/klienten/brukaren/eleven ett tryggt bemötande och professionell behandling/stöd. För att stödja samverkan och möjligheten för medarbetare att använda olika perspektiv och kunskaper på bästa sätt, bygger Vårdsamverkan Skaraborg en gemensam plattform.

 • Den 13 juni är det premiär för den nya länsgemensamma webbplatsen, Vårdsamverkan i Västra Götaland. Webbsidan har skapats för att främja vårdsamverkansarbetet i hela länet. Vårdsamverkan Skaraborgs webbsida har därmed flyttats över och den gamla Skaraborgssidan har stängts.


Senast uppdaterad: 2021-12-17 17:40