Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Höjd kunskapsnivå

Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid behöver öka. Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en ökad risk för suicid till exempel minoritetsgrupper, funktionsnedsatta, vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är viktiga att väga in.

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun, primär- och specialistvård.

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få.

Indikatorer

  • Antal suicid i Västra Götaland fördelat på kön och ålder.
  • Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter i syfte att höja kunskapsnivån hos medarbetare.

Pågående utbildningsinsatser

Nedan listas de utbildningar som pågår inom Göteborgsområdet.

Första hjälpen till psykisk hälsa/MHFA

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa/MHFA riktar sig till personer med mänskonärayrken såsom socialtjänst, äldreomsorg, skola, polis och räddningstjänst. Efter genomgången utbildning får deltagarna behörighet att organisera och ge egna Första hjälpen till psykisk hälsa kurser. Utbildningen syftar till att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdomar för att därigenom minska fördomar och stigmatisering. Omfattning en veckas heltidsutbildning. Utbildningen ges av huvudinstruktörer från Nasp.

Läs mer

MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa, Karolinska Institutet, ki.se

Psyk- E bas Suicid

Psyk- E bas suicid är ett utbildningsprogram som ger kunskap, praktiska råd och reflektion om suicidprevention i praktiken. Materialet består av 20 filmande föreläsningar med tillhörande faktablad, filmade diskussioner, fallbeskrivningar och en manual.  Föreläsningarna består av olika teman såsom bland annat forskning, prevention, bemötande, självmordsrisk i olika grupper och psykiatriska sjukdomstillstånd. Utbildningen riktar sig till en bred målgrupp inom både kommuner, regioner och inom privat och ideell sektor.

Läs mer

Psyk-E bas suicid, Psyk-E bas, (psyk-e.se)

Youth Aware of Mental health (YAM)

YAM är ett program för skolelever i åldern 14–16 år som leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och syftar till att utveckla elevers färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskapen om psykisk hälsa. Utbildningen har god effekt och främjar psykisk hälsa såväl som förebygger självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner hos ung.

Delta i YAM-programmet läsåret 2024/2025

Intresseanmälan till att delta i YAM-programmet HT2024 & VT2025 - Samverkan i Göteborgsområdet (vardsamverkan.se)

Intresseanmälan – Delta i YAM-programmet HT24 & VT25

Läs mer

Kartläggning sammanställning av enkät Suicidprevention Barn och unga

Youth Aware of Mental health - YAM, Karolinska Institutet (ki.se)

Suicidprevention i svensk sjukvård SPiSS:

SPISS är en webbaserad utbildning som ger ökad kunskap för att minska antalet suicid och suicidförsök. Trots sitt namn är utbildningen också relevant för andra verksamheter utanför sjukvården såsom socialtjänst, skola, vård och omsorg, polis och trossamfund.

Länk till utbildningen

SPiSS - Suicidprevention i Svensk sjukvård (vardgivare.skane.se)

Ledare som lyssnar

Ledare som lyssnar är en webbaserad utbildning som är framtagen av Folkhälsomyndigheten och riktar sig till ledare för fritidsaktiviteter för barn och unga. Utbildningen består av fyra delar som tar cirka 10–25 minuter att genomföra. Av utbildningen får man som ledare lära sig mer om psykisk hälsa och hur man kan stötta och upptäcka barn och unga som mår psykiskt dåligt. Får också tips om hur man som ledare kan stärka den psykiska hälsan hos barn och unga.

Länk till utbildningen

Ledare som lyssnar (folkhalsomyndigheten.se)

Stör döden är

Stör döden är en webbaserad utbildning för lärare, som tagits fram av Suicide Zero, Mind, SPES och Nasp, i samarbete med skolpersonal. Utbildningen riktar sig till lärare för på högstadiet och gymnasiet. Utbildningen består av fem delar och tar cirka 60 minuter att genomföra och är helt digital samt självinstruerande.

Länk till utbildning

Stör Döden - Utbildning för lärare (stordodenutbildning.se)

Våga fråga Pocket

Våga fråga Pocket är en kort utbildning som Suicide Zero har tagit fram, där du lär dig det viktigaste på 20 minuter. Den består av sex avsnitt och filmer som du kan läsa och titta på i mobilen eller vid datorn. Utbildningen är gratis och passar alla som vill lära sig mer om hur man kan agera om någon verkar må dåligt och har självmordstankar. Den är också bra som repetition.

Våga fråga (vagafragapocket.se)

Livsviktiga Snack

Barn som kan prata om känslor mår bättre! Livsviktiga snack handlar om nyttan och glädjen av att kunna uttrycka hur man mår och be om hjälp när man behöver det. Forskning visar nämligen att barn som kan det löper mindre risk för bland annat depression och självmord längre fram i livet.

Läs mer

Hem - Livsviktiga snack

PAX i skolan

PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Internationellt har det använts i alla skolans årskurser, men i Sverige är det i dagsläget främst anpassat för lågstadiet.

Läs mer

PAX i skolan - För studiero och trygghet i klassrummet

Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten

Webbutbildningen vänder sig till alla som arbetar inom socialtjänsten, både utförare, handläggare och chefer. Utbildningen handlar om hur du som arbetar i socialtjänsten kan samtala med människor som mår psykiskt dåligt och kan ha suicidala tankar.

Länk till utbildningen

Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten - Socialstyrelsen utbildning

Det vi inte ser – om bemötande av personer med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården

Syftet med utbildningen är att ge deltagaren en ökad trygghet i att hantera svåra samtal med patienter som mår psykiskt dåligt och kan ha tankar på att ta sitt eget liv.

Länk till utbildningen

Det vi inte ser – om bemötande av personer med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården - Socialstyrelsen utbildning

Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention – en grundkurs

Behöver ni på er arbetsplats lära er mer om psykisk hälsa och ohälsa samt suicidprevention? I den här grundutbildningen har GR samlat text, film och länkar som tillsammans ger en grundläggande utbildning på området. Det finns också tips på vidareutbildning.

Länk till utbildningen

Psykisk hälsa, psykisk ohälsa och suicidprevention – en grundkurs | Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se)

Senast uppdaterad: 2024-03-13 15:12