Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Spaningar! Detta kan utkastet för det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet komma att innehålla

I dagarna lämnar de fyra delprocessgrupperna sina rapporter för vidare framarbetning av avtalsutkastet under mars och april. Här följer några spaningar, men inga sanningar, på vad ett kommande Hälso- och sjukvårdsavtal kan innebära.

Under översynens arbetsprocess finns ett tydligt fokus på det gemensamma ansvaret, något som genomsyrat samtliga delprocessgruppers arbete. Det handlar inte om den ene eller den andres ansvar, utan båda parters gemensamma.

Vårdens övergångar
När kommun och region samverkar inom hälso- och sjukvården ska den enskilde  individen alltid vara i fokus. En gemensam planering med patienten i centrum genom samordnad individuell plan, SIP, kan därför bli verktyget i en gemensam värdegrund för det kommande avtalsutkastet enligt delprocessgruppen Vårdens övergångar. Hösten 2017 införs troligen även en ny lag efter lagförslaget Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Den kommande lagen ersätter nuvarande betalningsansvarslag och kommer innebära bland annat att SIP får en större roll i vårdkedjan. Med tanke på dessa eventuella framtida förändringar har delprocessgruppen Vårdens övergångar sett över hur parterna ska förhålla sig till den nya lagen, de har även tagit fram förslag på förberedande aktiviteter och åtgärder utanför avtalets ramar inför lagförslagets troliga införande.

Förändringsområden
I samband med att delprocessgrupperna nu lämnar sina rapporter har fyra förändringsområden definierats. Det första är beslut om hemsjukvård där delprocessgruppen Ansvar och Avvikelser har som förslag att vägledande principer tas fram för att säkra en god och säker hälso- och sjukvård för patienten i hemmet. Gruppen föreslår även att tidsaspekten tas bort vid bedömning av hemsjukvård. Ta del av delprocessledare Lasse Lindéns tankar i en kort intervju här. Det andra förändringsområdet är, (som tidigare nämnts), vårdens övergångar med tanke på det nya lagförslaget Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. Hur långt kommunens ansvar sträcker sig i frågan kring avancerad sjukvård i hemmet är ett annat område, likaså hantering av avvikelser och tvister. Dessa fyra förändringsområden kommer det läggas stor vikt vid framåt i arbetsprocessen under mars och april.

Implementeringsstöd
Att implementeringsfasen av det nya avtalet är viktig har det tagits fasta på. För att avtalet inte ska bli en skrivbordsprodukt har delprocessgruppen Tillämpning därför arbetat fram utkast på vägledande patientfall och processer inom följande områden; egenvård, rehab, psykiatri, samverkan kring vårdens övergångar, läkemedel och läkemedelsövertag samt läkemedelsnära produkter. Dessa ska användas som stöd och vägledning för verksamhets- och enhetschefer samt medarbetare hos parterna vid implementering.

Nästa steg
Under mars månad redovisas de förändringar som föreslås och eventuella överväganden för Hälso- och sjukvårdsavtalets politiska styrgrupp. Tanken är att förankra avtalets principer och utvecklingsområden samt fånga upp politikens synpunkter och reaktioner.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55