Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

"Vi har gjort varandra bra och till större värde för de vi är till för" - Samverkanstorget Live 2020

En väl fungerande samverkan har varit nödvändig och stärkts under de senaste månaderna. Vi hör erfarenheter om att samverka på lokal nivå för att ta sig igenom en svår kris. Med god vilja, trygg yrkesroll och täta möten.

Vid vår årliga delårsrapportering låg fokus på NOSAM som lyfte fram goda exempel på samverkan har utvecklats under Coronapandemin. Hur förutsättningarna förändrats, hur samverkanstrukturen anpassat, hur god vilja, trygg yrkesroll och täta möten har lett fram till ett samverkansklimat som vi kanske tidigare aldrig sett.

- Vi har kittat ihop oss, lärt känna varandra och vuxit. Vi har gjort varandra bra och till större värde för de vi är till för. Så sammanfattades förmiddagen av Åsa Sand, Områdeschef Sahlgrenska Universitetssjukhuset och representant i LGS.

Partille - Glömdes funktionshinderperspektivet bort?

- Funktionshinderperspektivet har varit och är en utmaning, det glömdes bort, säger Veronica Strömsten Avdelningschef Partille, som berättar om NOSAM Partilles erfarenheter under Covid-19. Men med bra dialog och stöd från Vårdhygien har vi kunnat lösa situationen.

Under den här perioden har det upptäckts en brist i den överenskommelse kring medföljande personal till sjukhus, som gäller i hela Västra Götaland sedan 5 oktober. Då patienten flyttas till annan vårdavdelning finns ingen reglering kring att medföljande personal kan följa med. Det här lyfts som ett utvecklingsområde att ta med i kommande revidering av överenskommelsen. 

En ökad mötesfrekvens och en hög närvaro har NOSAM varit ett viktigt forum i Partille där gruppen kunnat fatta snabba beslut, informerat varandra och ta i tu med gemensamma utmaningar. Det har varit ett lösningsfokuserat forum där man kunnat stötta varandra med bemanning, logistik kring provtagning, smittspårning och kunnat skapa samsyn i nya riktlinjer och vägledningar.  

SU:s medverkan lyfts som en framgång!

Öckerö - Fortsätt vara onödigt fyrkantiga

I Öckerö upplever man att ett tätt samarbete lett till ökad förståelse för och tillgänglighet till varandra. Som framgångsfaktorer under Coronatider lyfter de snabbare, kortare och rakare beslutsvägar, bra kontakt med anhöriga och kontinuitet.

Ett annat gott exempel är samverkande sjukvård. Samarbetet över gränserna lyfts som en förutsättning för att kunna genomföra vardera parts uppdrag. Där jobbar ambulans, kommun och vårdcentral som team, vilket innebär snabba vägar att kommunicera. 

Fortsätt lyfter man vikten av att vara ”onödigt fyrkantiga” och hålla sig till beslutade riktlinjer och rutiner,  inte ha för bråttom och fortsätta var generösa med provtagningar.

Angered - Hälsobussen har gett mervärde

I Angered har närområdessamverkan funnits sedan en lång tid tillbaka. Upparbetade relationer, kontaktytor och forum har varit till stor nytta under kristid.

- Vi har upplevt en Sense of urgency, där en gemensam behovsbild gör samverkan angelägen. Det avspeglas i att när samverkan samprioriteras med tid och fokus händer det saker, säger Karin Elias processtödjare NOSAM Angered.

Ett gott exempel på arbetssätt under Coronatid är ökad användning av Hälsobussen, som är ett initiativ från personal på familjecentralen sedan några år tillbaka. Fokus är att bli synlig och tillgänglig i stadsdelen för att kunna arbeta förebyggande och fånga upp behov av insatser som bl a: föräldrastöd, barnsäkerhet, mat, tandhälsa och utökade hembesök.

Familjecentralens verksamheter består av barnavårdscentral, mödrahälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Personalen upplever ett mervärde i att använda varandras olika områden och kompetens och hälsobussen har skapat ett mervärde för såväl invånare som personal. Även om bussen inte har ersatt besök på familjecentralen tror man att tröskeln har sänkts för att söka sig dit. 

För att möta utmaningen med språkbarriärer satsar man på kommunikation utan språk, exempelvis genom att dela ut tandborstar för samtal kring munhälsa. Det finns även kulturtolkar och hälsoguider som kan både språkliga och kulturella skillnader. 

En reflektion från publiken: BRIS rapporterar att barn är tillbaks som tolkar i vården för sina föräldrar. Eftersom många vårdmöten nu sker digitalt behöver denna fråga återigen ses över och belysas. Det är viktigt att den här negativa utvecklingen bryts och att professionella tolkar anlitas. Det är en fråga som berör alla förvaltningar och är ett viktigt arbete för att trygga barnens rättigheter!

Örgryte-Härlanda - att snabbt ställa om en verksamhet i en kris

Örgryte-Härlanda fick tidigt in i Coronakrisen ställa om avlösningsenheten på Bagaregårdens äldreboende till Covid-19-enhet. En enhet där patienter som vårdats i slutenvård kunde få fortsatt vård och omsorg. Många var svårt sjuka.

När förändringsarbetet startade i kommunen var man ivrig. Beslutet hade inte samverkats med primärvården och därför bromsades processen tillfälligt. Primärvården, smittskydd och vårdhygien tog fram en utbildningsplan där all personal skulle få kunskap om smittskydd och vilka rutiner som skulle gälla. Undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal men även andra aktörer som vaktmästare och annan kringpersonal utbildades.

Tio dagar efter beslutet anlände den första patienten. Fram till idag har enheten haft max 10 patienter samtidigt. Idag är ingen beläggning på enheten med Covid-19 patienter, och man avser att ha enheten kvar tills vidare men det beslutet omprövas regelbundet.

Maria Taranger, verksamhetschef Östra sjukhuset lyfter att det kändes mycket tryggt att kunnig verksamhet när patienter inte längre behövde sjukhusvård.

- I början av smittspridningen visste ingen hur spridningen och vården av svårt sjuka skulle utvecklas. När annan verksamhet på detta sätt tog ansvar minskade stressen för alla på sjukhuset.  

NOSAM hade avstämningsmöten varje vecka där det ständiga flödet av riktlinjer från FHM, smittskydd och regionalt satt press på samverka.

- Det var många gånger svårt men tillsammans löste vi de problem som uppstod. Säger Allex Wennbom Områdeschef Örgryte-Härlanda. Och för mig har det även varit att hantera reaktioner från brukare, anhöriga och personal. Men det känns tryggt att vi varit tillsammans i NOSAM.  

Brukarmedverkan

I ett unikt samarbete mellan brukarföreningar och vårdsamverkan pågår ett utvecklingsarbete för att ta fram och implementera arbetssätt, strukturer och rutiner för systematiskt brukarinflytande. Sara Svensson koordinator NSPHiG och Eva Nilsson koordinator Vårdsamverkan arbetar tätt ihop i projektet och ger en status på vart arbetet befinner sig.

- Både brukarorganisationer och professionen har behov av ökat brukarinflytande. Inom professionen handlar det, utöver brukarna, också om arbetsklimat och arbetssituation för personal. Brukarinflytande stärker verksamheter på det sättet, berättar de.

Trots att pandemiläget har slukat mycket fokus och många möten har ställts in, har de kunnat hitta öppningar i ett läge där brukarinflytande inte mindre än någonsin är nödvändigt. De har arbetat med att säkra brukarperspektivet i ett flertal utvecklingsarbeten som pågår över länet, så som SIP, levande bibliotek och handbok i brukarinflytande.  

- Jag blir glad av att höra presentationerna: Att samverkan fungerar bra innebär för den enskilde, skapar trygghet och underlättar vardagen, för att kunna ägna sig åt sådant som främjar återhämtning, säger Sara Svensson.