Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

NOSAM:s dialogmöte - Viktigt forum för dialog kring lokal samverkan

Majoriteten av NOSAM-områdena var representerade under förmiddagen som andades god vilja i att byta erfarenheter och hitta lösningar i samverkansarbetet.

Att NOSAM är ett viktigt forum för att både inhämta och sprida kunskap är tydligt. Flera av dagens presentatörer erbjuder möjligheten att besöka ett NOSAM-möte. Längre ner finns en sammanfattning kring ämne och kontaktuppgifter. 

Ta del av presentationsmaterialet från mötet.

Temagrupperna sammanfattade aktuella frågor för 2019

Temagrupp Barn och ungar: Irene Jansson och Lena Ekeroth, Temagrupp Barn och unga, berättade om deras aktuella arbete kring förbättrade samordnade insatser för barn med komplex psykiatrisk och social problematik. De undersöker möjligheten att pröva arbetssättet IKB, Intensiv kontextuell behandling i ett pilotprojekt. Arbetssättet har gett goda resultat i Uppsala.

Temagruppen är också en del av att arrangera en föreläsning med metodstöd kring att stötta ensamkommande unga, ett led i arbetet för att säkra förutsättningarna för likvärdig hälsa och skolgång för gruppen flyktingbarn och unga.
Läs mer och anmäl dig till: 15 maj Föreläsning utifrån En viktig bok om omsorg – metodhandbok i att stötta ensamkommande unga.

Temagrupp Psykiatri: Cecilia Axelsson, processledare Temagrupp Psykiatri, lyfter ett förslag på nytt upplägg för utbildning i Vård- och stödsamordning. Förslaget är på synpunktsrunda i skrivande stund och NOSAM uppmuntras att titta på förslaget.

Utkast Basnivå i samverkan och utbildningsplan

Arbetsgång för vård- och stödsamordning i Göteborgsområdet

Skicka era synpunkter till cecilia.axelsson@orgryteharlanda.goteborg.se 

Inom ramarna för temagruppens arbeta har påbörjats en kartläggning av verksamheter i Göteborgsområdet som arbetar med alkoholprevention, stöd och behandling. Detta kommer att sammanställas med syftet att alla personer som upplever problem med alkohol ska erbjudas det stöd de behöver.

Temagrupp Mitt i livet: Björn Gunnarsson, processledare Temagrupp Mitt i livet berättar att en arbetsgrupp tittat på hur vi ska arbeta för att fler som är berättigade till tandvårdsstödet n-tandvård ska få det. Resultatet finns i en rapport som kommer publiceras på webben inom kort.

Temagrupp Äldre: Carin Bringestedt, ordförande Temagrupp Äldre, lyfter den välbesökta och uppskattade konferensen Psykisk ohälsa bland äldre - anhörigperspektivet. Ta del av dokumentationen från konferensen:
Tidningen Psykisk ohälsa hos äldre - Hur är det att vara anhörig?

Temagruppen kommer under året arbeta med tidiga åtgärder för att undvika oplanerade inläggningar från SÄBO och HSV.

De mobila teamen är igång i ett antal områden och fler ska sjösättas. Övergången från projekt till ordinarie verksamhet är ofta mycket skör. VGR har därför beslutat tillskjuta medel för att stötta implementeringen av Mobil närvård 2019. Björn Gunnarsson har fortsatt uppdrag att samordna och ska bland annat kartlägga hur den mobila närvården ser ut i området.

Sedan september 2018 kan vi följa statistik kring in- och utskrivning. De senaste siffrorna visar att i hela Västra Götalandsregionen ligger genomsnittet på 0,8 betaldagar. Den gemensamma statistiken kan vara ett stöd för utvärdering och fortsatt utveckling tillsammans.

Statistik - samverkan vid in- och utskriving från sluten hälso- och sjukvård - mars 2019

Ännu finns utmaningen kring att mäta SIP

Det bubblar kring SIP och att utmaningen att rättvist mäta antalet kvarstår är en gemensam uppfattning. I flera områden har Västbuskoordinatorer anställts, en del i deras uppdrag är att räkna SIP.

Det är också en viktig fråga i uppdraget kring brukarmedverkan eftersom delat beslutsfattande är en förutsättning för att lyckas med SIP.

SIP som fått en viktig del i in- och utskrivningsprocessen sedan den nya lagen om Samverkan vid in och utskrivning, behöver fortsatt fokus.

Gå mötesledarutbildning - kom igång med SIP

Agneta Bergqvist presenterar möjligheten för NOSAM att arrangera en mötesledarutbildning i samverkan med utgångspunkt i SIP. Varje NOSAM-område får en utbildning som anpassas efter de lokala förutsättningarna.

Mötesledarutbildning i SIP, läs mer och boka ert datum!

Koordinatorer för att stärka brukarinflytandet

Sara Svensson och Lars Alfredsson berättar om sitt uppdrag att stärka brukarinflytandet vid vårdsamverkansarenorna i Västra Götaland. De undersöker olika vägar till brukarmedverkan och delat beslutsfattande. Under sitt uppdrag planerar de att ta fram en vägledning till brukarmedverkan.

Läs mer om uppdraget kring brukarmedverkan

Rutin för brister i samverkan är uppdaterad

Anne-Charlotte Larsson informerar om att rutinen och blanketten för rapportering av brister i samverkan är uppdaterade. Utifrån funderingar som togs upp under mötet kommer vi titta på att förtydliga blanketten ytterligare. Vi tar tacksamt emot flera synpunkter!

Läs mer om brister i samverkan

Lena Ekeroth, processledare för Temagrupp Barn och unga, vill besöka så många NOSAM som möjligt för att lyssna in det lokala barn och unga-arbetet och tillsammans verka för det lokala arbetet.
lena.ekeroth@vgregion.se, 0768-43 06 81

Björn Gunnarsson, processledare för Temagrupp Mitt i livet och Äldre, bjuder ut sig för att prata om bland annat de aktuella frågorna kring in- och utskrivningsprocessen och munhälsa.
bjorn.gunnarsson@norrahisingen.goteborg.se, 0722-18 85 41

Bjud in en representant från Samordningsförbundet i området för att säkerställa att resurser nyttjas effektivt och invånarna får tillgång till de insatser som finns i området.
Samordningsförbund i Väster

Anne-Charlotte Larsson, processledare för Ledningsgrupp för samverkan och politiskt samråd, vill gärna sprida kunskap och stödja kring den reviderade rutinen för uppföljning av överenskommelser, riktlinjer och rutiner i samverkan.
anne-charlotte.larsson@vgregion.se, 0767-71 67 92 

Vill ni veta mer om vardsamverkan.se och vilka möjligheter som finns med webben kontakta josefin.lantz@vgregion.se, 0700-85 29 17

Sara Svensson och Lars Alfredsson besöker gärna NOSAM i sitt uppdrag att stärka Brukarinflytandet i Västra Götaland. De vill lyssna in, diskutera och sprida sitt arbete.
Sara@nsphig.se, 0727-30 49 99, Lars.alfredsson@vgregion.se, 0709-12 98 76

Boel Mörck, chef område 2 Sahlgrensa Universitetssjukhus, är kontaktperson för att bjuda in SU till NOSAM i relevanta frågor.
boel.morck@vgregion.se