Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Spridningskonferens den 7 oktober

Den 7 oktober höll Temagrupp Barn och unga en spridningskonferens gällande Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa. Temat var Tidiga insatser.

Temagruppen vill rikta ett stort tack till alla ni som bidrog till en förmiddag i god samverkansanda för barnens bästa! Vi var många som uppskattade att vi nu kunde ses och träffas fysiskt igen. Nästan 100 personer både chefer och medarbetare med olika professioner i olika enheter och förvaltningar i de olika kommunerna och i regionen liksom brukar- och barnrättsorganisationer deltog i konferensen den 7 oktober på Dalheimers hus i Göteborg.

Denna spridningskonferens var den andra i ordningen och innehöll information om tillämpningsanvisningarna, temagruppen och vårdsamverkansstrukturen, panelsamtal på scenen samt gruppdialog runt borden. Det fanns också tid för minglande och nätverkande.

Presentation Spridningskonferens 7 oktober 2022

Panelsamtal

Panelsamtalet på ämnet Tidiga insatser hölls mellan representanter i Temagrupp barn och ungas referensgrupp för brukarorganisationer och ledamöter i Temagrupp Barn och unga:

 • Jenny Ahto, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) Västra Götaland
 • Therese Ferm, barnrättsorganisationen Maskrosbarn
 • Delaram Wall, barnrättsorganisationen BRIS
 • Annika Lindström, Autism- och Aspergerföreningen, distrikt Göteborg
 • Sarah Hedén, Medtanken Group, vårdcentraler med tilläggsuppdrag ungas psykiska hälsa (UPH) – från Temagruppen
 • Irene Jansson, socialtjänst Mölndal – från Temagruppen
 • Birgitta Östling, förskola, Göteborg – från Temagruppen

Under panelsamtalet lyftes flera viktiga erfarenheter och reflektioner fram kring tidiga insatser.

Therese Ferm, från barnrättsorganisationen Maskrosbarn, lyfter att man ska fråga barnen hur de mår, inte hur det går – något som återkom från flera håll under samtalet.

Delaram Wall, från barnrättsorganisationen BRIS, beskrev att barn många gånger inte vet vart de ska vända sig, vilket gör det svårt att sätta in tidigare insatser. Hon menade också att barn och unga själva sitter på många fina enkla lösningar. Till exempel att det bör vara lika naturligt att gå till skolkuratorn som att gå till skolsköterskan.

Irene Jansson, från Temagruppen, instämde med att det är många vi inte når:

– Vi har till exempel föräldrasamtal idag men det är en stor del i vår befolkning som vi inte når. Vi har mycket samverkan, men vi kan bli bättre.

Sarah Hedén från Temagruppen påpekar också vikten av att känna till varandras verksamheter för att kunna hjälpa redan tidigt. Hon beskriver att det ofta är de mer resurskraftiga barnen som faktiskt kommer och söker hjälp och/eller stöd, men att vi behöver göra det lättare även för de som inte är lika resursstarka.

– Känner vi inte till varandras verksamheter blir samverkan svårare, säger hon. Vi behöver veta om varandra för att samverka bättre.

Therese Ferm poängterar att vuxna behöver våga fråga barnet, och inte vara rädda för svaret! Hon tror att det finns en rädsla över att man inte vet hur man ska hantera det, men i många fall så vill barnet inte ha en lösning, de vill bara ha en vuxen som hör en, som lyssnar.

Delaram Wall lade mot slutet av samtalet till:

– Barn vet ofta inte att de far illa. Ju mer barn lär sig om sina rättigheter och barnkonventionen desto mer kommer barn förstå att de kan söka stöd. Många barn vet inte vad de blir utsatta för så de normaliserar det.

Samtalet inspirerade till fortsatt dialog som följde i grupperna vid borden.

– Vi behöver fortbilda oss, sa Birgitta Östling från Temagruppen under samtalet, och vi behöver allas profession som finns i det här rummet. Vi behöver skapa mer gemenskap för att samverka.

Gruppdialog

Gruppdialogen vid borden var en viktig del av konferensen. Många bra diskussioner ägde rum inspirerade av panelsamtalet. I grupperna satt deltagare med olika professioner/funktioner från både regionen, kommun och brukar- /barnrättsorganisationer. Utifrån återkoppling och dokumentation som grupperna gjorde framgick att:

 • man upplevde det som spännande och roligt att få prata med personer som man inte brukar jobba med, även om det först kändes ovant att bli placerad vid bord
 • det var en nyhet att få höra att många barn upplever det stigmatiserande att gå till skolkuratorn och själva efterlyser att det ska vara lika naturligt att gå till skolkuratorn som att gå till skolsköterskan.
 • vi borde involvera brukarorganisationer mer i vårt arbete

Deltagarna fick i slutet av dagen svara på två frågor via Mentimeter. Här kan du ta del av alla svaren:

MENTI Spridningskonferens Tillämpningsanvisningar Temagrupp Barn och unga

Fler spridningskonferenser!

Temagrupp Barn och unga planerar för fler spridningskonferenser 2023. Under våren blir temat Delaktighet, och under hösten kommer vi ta oss an det fjärde och sista avsnittet i Tillämpningsanvisningarna som handlar om barn och unga placerade i samhällsvård.

Håll utkik efter Save The DateTemagrupp Barn och unga.

Välkomna åter!

 • frida och lena
  Bild 1 av 5
 • Panelsamtal-1
  Bild 2 av 5
 • En bild som ligger i bildspelet
  Bild 3 av 5
 • publik
  Bild 4 av 5
 • Profilbild på Lena och Frida
  Bild 5 av 5