Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

NOSAM tar nästa steg i samverkansarbetet

På NOSAMS årliga dialogmöte tidigare i vår visade att flera viktiga steg tagits under det gångna året som stärkt och tydliggjort samverkansarbetet.

Flera av de synpunkter och förslag som kom upp under dialogmötet ifjol har tagit form och finns nu med i handlingsplanen för NOSAMs arbete de kommande åren.

Prioriterade målområden 2018-2019

Några punkter som lyftes under NOSAMs möte 2017 var att ha färre men greppbara mål och handlingsplan och arbeta utifrån. Annat som efterfrågades var vikten av att ha förankring i alla led och nivåer, politiskt som organisatoriskt.

Det har nu förankrats och prioriterade målområden för 2018 och 2019 är att utveckla samordnad hälso- och sjukvård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom fokus på:

 • In- och utskrivningsprocessen
 • Tidiga åtgärder för att förhindra undvikbara insatser, slutenvård och hög vårdkonsumtion
 • Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa och -sjukdom

Framgångs- och utvecklingsområden

Det är mycket som åstadkommits inom NOSAM under 2017. Den mobila närvården har gjort entré eller håller på att byggas upp och videovårdplaneringar med bra mötesstrukur kring SIP börjar ta form. Samarbetet med Familjecenter har stärkts och Tandvården har i vissa områden börjat med årliga kontroller.

Andra områden där NOSAMs arbete kommit igång med gott resultat

 • Utvecklat anhörigstödet till personer med psykiska problem.
 • Förbättrad avvikelsehantering.
 • Somatisk hälsokontroll för personer med psykisk ohälsa.
 • Vård för papperslösa/asylsökande.
 • Få ner medicinering i samarbete med FYS/FAR.
 • Prioriterat arbetet med att spridakunskap om NOSAM.
 • Föreläsningar och utbildningarför all personal i Första hjälpen och 3-minuters SIP-utbildningar.
 • Prioriterat arbete med att spridakunskap om NOSAM.
 • Workshops för att tydliggöra behov i området, ex att palliativa center efterfågas.

Utvecklingsområden

Även i år kom det upp om att struktur och kultur påverkar samverkansarbetet. Det är stora skilllnader inte bara sett utifrån befolkningsstruktur och behov utan även rent organisatoriskt mellan olika områden och vilka möten och samverkansområden som prioriteras. Engagemanget har förbättarts på många håll med bra representation på mötena medan det är lägremed få deltagare inom andra grupper. En förutsättning för att bygga upp en samverkansstruktur är att mötas men hur görs det om representanter från de olika grupperna inte kommer till NOSAMs möten? Här efterfrågades någon form av handledning för att få bra mötesstruktur och skapa engagemang.

Andra synpunkter kring det fortsatta arbetet

En viss frustration kring att den politiska delen kommer med olika bud där en part vill starta upp verksamhet medan en annan vill lägga ner.

Medias negativa bild av vissa områden påverkar och försvårar rekryteringen.

Samrabetet med Tandvården varierar och även om det finns rutiner kring utfärdare hamnar det mellan stolarna på grund av stor cirkulering av personal.

I samverkansarbetet har diskussionen ofta kommit att handla om lokal och uppmaningen var att istället lägga fokus på vilka arenor för samverkan som finns.

Närmast på agendan

Genomgången och presentationerna från NOSAM-grupperna blev så ingående att gruppdiskussionen fick ställas för denna gång. Närmast kommer ledningsgruppen och politiken att träffas den 23 maj för en gemensam strategidag med fokus på framtida struktur för samverkan ur ett styrnings-och ledningsperspektiv.

Samverkanstorget Live: 20 september, 08.30 -12.00, Dalheimers Hus, Göteborg.

Fakta
NOSAMS uppdrag och mandat för 2018

 • Ta fram en handlingsplan utifrån definierade behov i närområdet och Samverkansplan 2018-2019
 • NOSAM–gruppen ska bestå av personer med mandat .
 • Ordförande utses inom gruppen. Uppgiften roterar mellan kommun och region.
 • Förankra frågor i hemorganisationen så att beslut om gemensamma arbeten kan fattas.
 • Frågor som inte går att lösa på NOSAM-nivå förs vidare till processledare för att lyftas till berörd temagrupp.
 • Utse ansvarig som i samarbete med kommunikatören utvecklar och uppdaterar NOSAM:s webbsida på Samverkanstorget, t.ex. ordförande, sekreterare eller processtödjare.
 • Uppföljning
 • Minnesanteckningar publiceras på Samverkanstorget.se
 • Årsrapport – enligt årshjulet

NOSAMS uppdrag

"Samverkan är till för de personer som är i behov av insatser från kommun och region"

 • Inom Göteborgsområdet samverkar regionens hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal vård och omsorg, socialtjänst samt skola.
 • En viktig del i samverkansuppdraget är att arbeta förebyggande för att motverka framtida insatser.
 • Minskade hälsoskillnader är ett gemensamt ansvar.
 • Brukarorganisationer bör vara representerade och involverade i temagruppernas arbete.

 

Senast uppdaterad: 2018-06-05 23:23