Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om medel i samverkan utifrån tre målområden för barn och ungas psykiska hälsa

Välkommen att ansöka om medel till insatser riktade mot barns och ungas psykiska hälsa, i enlighet med målen i Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland för barn och unga (2018–2024). Skicka in ansökan senast den 3 september 2023.

Statliga stimulansmedel har tilldelats de sex delregionala vårdsamverkansgrupperingarna i Västra Götaland för att genomföra insatser enligt den länsgemensamt antagna Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland för barn och unga (2018–2024). Inom ramen för detta uppdrag har Temagrupp Barn och unga, på uppdrag av LGS - Ledningsgrupp i samverkan för kommun och sjukvård i Göteborgsområdet, fått ansvaret att fördela medel till insatser riktade mot barns och ungas psykiska hälsa, i enlighet med målen i den nämnda handlingsplanen.

Temagrupp Barn och ungas mål att barn ska lyckas i skolan. Genom tidiga insatser i samverkan ska hälsa främjas och ohälsa motverkas. Det övergripande målet för Kommun och sjukvård, samverkan i Göteborgsområdet är att minska hälsoskillnader. Med detta i åtanke uppmanar Temagrupp Barn och unga olika verksamheter att ansöka om medel enligt kriterierna som anges nedan, för att stärka insatserna för barns och ungas psykiska hälsa.

Mål, samverkan och målgrupp

Målet är att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa bland barn och unga. För att uppnå detta krävs samverkan mellan kommun och region. Medlen kan sökas för att direkt gynna barn och unga eller på annat sätt tydligt beskrivet i en plan.

Medel kan ansökas till följande samverkansområden (målgrupp):

  • Samverkansinsatser för att uppnå hälsosam vikt för barn och unga.
  • Tidig upptäckt och samordnade insatser riktade till barn och unga med psykisk ohälsa, omvårdnadsbrist och/eller våld i familjen.
  • Insatser i samverkan för att upptäcka och motverka riskbruk och riskbeteenden när det gäller droger, alkohol, destruktivt sexuellt risktagande och/eller erfarenheter av våld.

Ansökningsbelopp och utbetalning

De medel som ansöks är av engångskaraktär. Ansökningsbeloppet kan vara mellan 300 000 kr och 600 000 kr per ansökan. Utbetalning sker via faktura under hösten 2023. Medlen ska vara förbrukade senast den 31 december 2024.

Så här ansöker du

  1. Beskriv insatsen utifrån den valda målgruppen och samverkansområdet. Ange beloppet som du ansöker om och hur medlen kommer användas. Om det finns annan finansiering bör detta också nämnas för transparens och kännedom.
  2. Skriv vilka verksamheter från kommunen och regionen som ansöker och hur samverkan kommer att ske.
  3. Utse en kontaktperson. Kontaktpersonen har i uppdrag att dels göra en skriftlig redogörelse för hur de tilldelade medlen har använts inom det sökta samverkansområdet, dels att muntligt redovisa detta för Temagrupp Barn och unga vid en överenskommen tidpunkt. Den skriftliga redogörelsen ska skickas till Temagrupp Barn och ungas processledare senast den 31 december 2024.
  4. Skicka in ansökan senast den 3 september 2023 till Temagrupp Barn och ungas processledare: lena.ekeroth@vgregion.se.

Beslut

Temagruppens beredningsgrupp kommer att granska och göra en första bedömning av de inkomna ansökningarna utifrån deras relevans och geografiska spridning vid sitt möte den 4 september. Beslut om tilldelning av medel kommer att fattas av Temagrupp Barn och unga vid mötet den 14 september 2023. Besluten kommer att kommuniceras via mejl efter den 14 september.

Varmt välkomna med er ansökan!