Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillnyktringsenhet (TNE)

I april 2016 beslutade Ledningsgruppen för vårdsamverkan i Fyrbodal att uppdra till Beredningen psykiatri - missbruk att utse en arbetsgrupp för att bereda frågan om tillskapandet av en tillnyktringsenhet (TNE) i Fyrbodal.

Syftet med beredningsgruppens uppdrag var att:

  • Presentera ett förslag till tillnyktringsenhet inom Fyrbodal
  • Ta fram ett preliminärt kostnadsförslag
  • Presentera ett finansieringsförslag, samt
  • Särskilja de olika huvudmännens ansvar för en tillnyktringsenhet.

Arbetsgruppen har inte genomfört någon förstudie utan utgått från redan genomförda studier och befintliga verksamheter i andra län. Utgångspunkten har varit att behoven i Fyrbodalsområdet inte skiljer sig nämnvärt från andra områden i landet. Under arbetets gång har tydligt framkommit en vilja från både Västra Götalandsregionen och Fyrbodalskommunernas socialtjänster om ett deltagande i och samfinansierande av en Tillnyktringsenhet.

Tanken med en tillnyktringsenhet är att kunna erbjuda människor med missbruksproblematik en god omvårdnad och tillnyktring med god medicinsk säkerhet samt möjlighet att ta sig ut ur beroendet. Tillnyktringsenheten bör vara del i en vårdkedja. Arbetsgruppen ansåg det nödvändigt att en tillnyktringsenhet förläggs där det bedrivs akut sjukvård för att säkerställa en god medicinsk omvårdnad. Risken för att komma till skada eller avlida med anledning av utebliven medicinskt vård är hög.

Det politiska samrådsorganet för Vårdsamverkan Fyrbodal har i februari 2018 haft uppe frågan för diskussion och beslutade då att skicka frågan vidare till VGR för att via koncernkontoret få frågan utredd vidare samt att återrapportera till samrådet.


Senast uppdaterad: 2018-03-27 14:50