Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Samverkanstorget.se har blivit vardsamverkan.se/goteborgsomradet. Du hittar samma innehåll i ett nytt utförande. Välkommen!

Kortinfo från senaste mötet

Från möte 2018-11-30

 • Överlämningningsmöte för politiskt samrådet är den 29 mars 2019.
 • En gemensam strategidag är planerad till 14 maj.
 • Politiska samrådet godkänner förslag till reviderad arbetsordning för politiska samrådet. Förslag till handlingsplan för utveckling av administrativa lösningar samt att ledningsgruppen (LGS) följer uppdraget att ta fram förslag till politisk beredning av välfärdsfrågor på länsgemensam nivå.
  Arbetsordning och uppdragshandling för Politiskt samråd
 • Politiska samråd ställer sig bakom att vårdsamverkan inom Göteborgsområdet följer pågående samverkansarbete mot hedersrelaterat våld/könsstympning av flickor och kvinnor på delregional nivå, det länsgemensamma uppdraget samt länsstyrelsens pilotprojekt.

Läs mer i minnesanteckningarna från 2018-11-30

Kortinfo från tidigare möten

Från möte 2019-02-07

 • Årsrapporten godkändes. Året har bland annat präglats av den nya lagen kring in-och utskrivning från sjukhus, mobil närvård, västbusarbete, familjecentrerat arbete och fokus på fysisk hälsa vid psykisk ohälsa. Framåt står utmaningar som struktur och bemanning av samverkansgrupper och utvecklat arbeta med tandvård. Ett stort tack till er alla för allt arbete!
 • Indikatorer: Uppföljning in – och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Nu finns ett antal mätbara gemensamma indikatorer Västra Götaland där vi kan följa samverkansarbetet kring in- och utskrivning. Läs mer om indikatorerna.

Läs mer i minnesanteckningarna från 7 februari

Från möte 2019-04-04

Läs mer i minnesanteckningarna från 2019-04-04

Från möte 2019-04-03

 • Arbetsgruppen Tandvård rapport presenterad. " Personer med problematik ska kunna bibehålla en god munhälsa. Fler berättigade personer ska få del av stödet. Alla individer som har rätt till erbjudande om nödvändig tandvård (intyg om N-tandvård) ska identifieras och erbjudas munhälsobedömning enligt överenskommelsen (2). Antalet intygshavare och ja-tackare är tämligen konstant år från år. Det finns ett mörkertal. Baserat på tillgänglig information om antal utfärdade intyg om nödvändig tandvård (N-tandvård) i regionen ställt i relation till antal äldre multisjuka personer, vilka bör har rätt till N-tandvård, är det utfärdat cirka 30 000 intyg och det borde vara cirka 50 000 intyg. Räknar man även med yngre funktionshindrade så är det fler som borde få tillgång till N-tandvård."
 • Kunskapsstyrning se bifogad PP Till dags dato finns nu 23 nationella programområden som bryts ner till regionala programområden. Varje RPO startar upp Regionala processteam (RPT) som består av sakkunniga inom området, patient- och brukarrepresentanter som ska ta fram vårdprogram som på sikt ska ersätta RMR (regionala medicinska riktlinjerna). RMR som påbörjats och som ligger klara publiceras. Det är ännu inte klart hur och vem som ska revidera nuvarande RMR.
 • Fortsatt fokus på att öka antal genomförda SIP.

Minnesanteckningar från mötet 2019-04-03

Från möte 2019-01-31:

 • Temagrupp Psykiatri ger i uppdrag till Berosam att gemensamt med Rättspsykiatrin forma arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur samarbete och gemensamma arbetssätt/vård och stödprocesser kan utvecklas kring personer med psykisk sjukdom och samtidig kriminalitet.
 • Årsrapport har skrivits och aktivitetsplan för 2019 är upprättad.

Från mötet 2019-01-30

Läs mer i minnesanteckningarna från mötet 31 januari

 

Nyheter Göteborgsområdet

Nyheter Västra Götaland

Vårdsamverkan i Göteborgområdet

Vi arbetar med vårdsamverkan inom Göteborgsområdet. Det innebär att vi skapar förutsättningar för att ge personer som behöver insatser från både kommun och sjukvård bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Göteborgsområdet omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. Läs mer om vad vi arbetar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev (skickas fyra gånger/år)


Senast uppdaterad: 2018-12-06 08:14