Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Samverkanstorget.se har blivit vardsamverkan.se/goteborgsomradet. Du hittar samma innehåll i ett nytt utförande. Välkommen!

Kortinfo från senaste mötet

Från framtidsverkstad 2018-05-23

 • Överlämningsmöte, kommande mandatperiod sker den 30 november, klockan 13.00 – 15.00 på Gullbergsvass Konferens.
 • Två uppdrag gavs till delregional vårdsamverkan:
  - Styrning och ledning i samverkan: Till politiska samrådet i november presentera förslag på ärendeprocess-/beredning.
  - Stödja samverkan mot könsstympning av flickor och kvinnor på delregional nivå.

10 oktober:

 • LGS godkände delårsrapporten 2018 och antog föreslagen budget för 2019
 • Dialog med Jan Eriksson, Programkontoret VGR, för avstämning hur vårdsamverkan upplevs fungera med avseende på omställningen. Synpunkter från LGS tas med i det fortsatta omställningsarbetet.

Läs mer i minnesanteckningarna från 20 oktober

Från möte 2018-10-24

 1. En arbetsgrupp inom temagruppen har anordnat fyra fristående föreläsningar för personer som möter barn på flykt – riktat till frivilligarbetare och professionella, samt en föreläsning på Angeredsgymnasiet. Mycket uppskattat och välbesökt! Läs mer om kommande tillfällen.

 2. Avdelning Folkhälsa inom Västra Götalandsregionen vill pröva ett pilotprojekt om systematiskt samarbete kring tidiga insatser kring barn och ungas psykiska hälsa. I projektet ska man titta på en formaliserad kontakt mellan elevhälsan, socialtjänst och vårdcentral med tilläggsuppdrag kring barn och ungas psykiska hälsa. Temagruppen ser pilotprojektet som helt i linje med dess mål och inriktning och är mycket intresserad.

 1. Nu är det dags att tänka på årsrapporten för NOSAM/lokala Västbusgrupper. Mejl har gått ut till sammankallande. Observera att lokala Västbusgrupper rapporterar till NOSAM! Avvikelsesammanställning ingår i mallen för rapportering. NOSAM ska inkomma med en samlad årsrapport som inkluderar lokala Västbusgrupper senast 11 januari 2019. Mejla till josefin.lantz@vgregion.se. Läs mer om årsrapporteringen

Från möte 2018-11-07

 • Förslag till aktivitetsplan 2019: Exempel på tillkomna aktiviteter: digitalisering- Framtidens vårdinformationsmiljö- Anpassa informationen till vår målgrupp – Kunskapsstyrning.
 • Projekt Brukarmedverkan: Statsbidrag för att stärka brukarmedverkan, länsgemensam styrgrupp. Vårdsamverkan Göteborgsområdet utsetts till anställande part: Lars Alfredsson, SU/Psykiatri utvecklingsledare fr o m 2018-11-01, Sara Svensson, Brukarorganisationerna
 • Delregionalt genomförande länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa: Utvecklingsledare Agneta Bergqvist, heltidsuppdrag 2019.

Minnesanteckningar från mötet 2018-11-07

Från möte 2018-10-11

 • Temagruppen har ställt sig bakom tillämpningsanvisningar med fokus på SIP och LVM för regionala överenskommelsen. Anvisningarna publiceras i november. Regional överenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk.
 • Temagrupp Psykiatri har format en arbetsgrupp med syfte att ta fram vägledning med fokus på delat kostnadsansvar, utifrån överenskommeslsen.
 • Fortsatt fokus på SIP med bl a introduktionsutbildning i samverkan, vård- och stödsamordningsutbildningen och till våren mötesledarutbildningar. Uppdaterat material om SIP finns på www.uppdragpsykiskhalsa.se.

Kortinfo från tidigare möten, kommer!

Från mötet 2018-10-10

 • Anna-Clara Collén är projektledare för Uppdrag Mest sköra äldre på SU. En arbetsgrupp ska bildas för titta på bland annat flödet av äldre på aktuen, ASIH och Mobil närvård.
 • Simina Gherman är ordförande i Regionalt programområde Äldres Hälsa. En eller flera arbetsgrupper med av representanter från olika yrkesgrupper från region, primärvård och kommuner ska bildas . Bildandet av programområde är en del av omställningen av vården.
 • En inkörningsperiod för nya SAMSA sedan starten 25 september. Mycket ringande mellan vårdgivare och kommun. Hittills har det varit få eller inga betaldagar. Mer information finns på GITS hemsida

Läs mer i minnesanteckningarna från mötet 10 oktober

Kortinfo från tidigare möten, kommer!

Vårdsamverkan i Göteborgområdet

Vi arbetar med vårdsamverkan inom Göteborgsområdet. Det innebär att vi skapar förutsättningar för att ge personer som behöver insatser från både kommun och sjukvård bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Göteborgsområdet omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. Läs mer om vad vi arbetar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev (skickas fyra gånger/år)


Senast uppdaterad: 2018-12-06 08:14