Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Samverkanstorget.se har blivit vardsamverkan.se/goteborgsomradet. Du hittar samma innehåll i ett nytt utförande. Välkommen!

Kortinfo från senaste mötet

Från möte 2018-11-30

 • Överlämningningsmöte för politiskt samrådet är den 29 mars 2019.
 • En gemensam strategidag är planerad till 14 maj.
 • Politiska samrådet godkänner förslag till reviderad arbetsordning för politiska samrådet. Förslag till handlingsplan för utveckling av administrativa lösningar samt att ledningsgruppen (LGS) följer uppdraget att ta fram förslag till politisk beredning av välfärdsfrågor på länsgemensam nivå.
  Arbetsordning och uppdragshandling för Politiskt samråd
 • Politiska samråd ställer sig bakom att vårdsamverkan inom Göteborgsområdet följer pågående samverkansarbete mot hedersrelaterat våld/könsstympning av flickor och kvinnor på delregional nivå, det länsgemensamma uppdraget samt länsstyrelsens pilotprojekt.

Läs mer i minnesanteckningarna från 2018-11-30

Kortinfo från tidigare möten

Från möte 2018-12-11

• Projekt Brukarmedverkan: Lars Alfredsson, SU/Psykiatri och Sara Svensson, NSPHiG, ska tillsammans utveckla arbetssätt, strukturer och rutiner kring systematisk brukarmedverkan. Läs mer om brukarmedverkan.

• Politiskt samråd förbereder överlämning och introduktion i mars 2019.

Läs mer i minnesanteckningarna från 12 december

Från möte 2018-10-24

 1. En arbetsgrupp inom temagruppen har anordnat fyra fristående föreläsningar för personer som möter barn på flykt – riktat till frivilligarbetare och professionella, samt en föreläsning på Angeredsgymnasiet. Mycket uppskattat och välbesökt! Läs mer om kommande tillfällen.

 2. Avdelning Folkhälsa inom Västra Götalandsregionen vill pröva ett pilotprojekt om systematiskt samarbete kring tidiga insatser kring barn och ungas psykiska hälsa. I projektet ska man titta på en formaliserad kontakt mellan elevhälsan, socialtjänst och vårdcentral med tilläggsuppdrag kring barn och ungas psykiska hälsa. Temagruppen ser pilotprojektet som helt i linje med dess mål och inriktning och är mycket intresserad.

 1. Nu är det dags att tänka på årsrapporten för NOSAM/lokala Västbusgrupper. Mejl har gått ut till sammankallande. Observera att lokala Västbusgrupper rapporterar till NOSAM! Avvikelsesammanställning ingår i mallen för rapportering. NOSAM ska inkomma med en samlad årsrapport som inkluderar lokala Västbusgrupper senast 11 januari 2019. Mejla till josefin.lantz@vgregion.se. Läs mer om årsrapporteringen

Från möte 2018-11-07

 • Förslag till aktivitetsplan 2019: Exempel på tillkomna aktiviteter: digitalisering- Framtidens vårdinformationsmiljö- Anpassa informationen till vår målgrupp – Kunskapsstyrning.
 • Projekt Brukarmedverkan: Statsbidrag för att stärka brukarmedverkan, länsgemensam styrgrupp. Vårdsamverkan Göteborgsområdet utsetts till anställande part: Lars Alfredsson, SU/Psykiatri utvecklingsledare fr o m 2018-11-01, Sara Svensson, Brukarorganisationerna
 • Delregionalt genomförande länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa: Utvecklingsledare Agneta Bergqvist, heltidsuppdrag 2019.

Minnesanteckningar från mötet 2018-11-07

Från möte 2018-10-11

 • Temagruppen har ställt sig bakom tillämpningsanvisningar med fokus på SIP och LVM för regionala överenskommelsen. Anvisningarna publiceras i november. Regional överenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk.
 • Temagrupp Psykiatri har format en arbetsgrupp med syfte att ta fram vägledning med fokus på delat kostnadsansvar, utifrån överenskommeslsen.
 • Fortsatt fokus på SIP med bl a introduktionsutbildning i samverkan, vård- och stödsamordningsutbildningen och till våren mötesledarutbildningar. Uppdaterat material om SIP finns på www.uppdragpsykiskhalsa.se.

Kortinfo från tidigare möten, kommer!

Från mötet 2018-12-12

Läs mer i minnesanteckningarna från mötet 12 december

 

Nyheter Västra Götaland

Vårdsamverkan i Göteborgområdet

Vi arbetar med vårdsamverkan inom Göteborgsområdet. Det innebär att vi skapar förutsättningar för att ge personer som behöver insatser från både kommun och sjukvård bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Göteborgsområdet omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. Läs mer om vad vi arbetar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev (skickas fyra gånger/år)


Senast uppdaterad: 2018-12-06 08:14