Vårdsamverkan i Göteborgsområdet

Samverkanstorget.se har blivit vardsamverkan.se/goteborgsomradet. Du hittar samma innehåll i ett nytt utförande. Välkommen!

Kortinfo från senaste mötet

Från möte 2018-11-30

 • Överlämningningsmöte för politiskt samrådet är den 29 mars 2019.
 • En gemensam strategidag är planerad till 14 maj.
 • Politiska samrådet godkänner förslag till reviderad arbetsordning för politiska samrådet. Förslag till handlingsplan för utveckling av administrativa lösningar samt att ledningsgruppen (LGS) följer uppdraget att ta fram förslag till politisk beredning av välfärdsfrågor på länsgemensam nivå.
  Arbetsordning och uppdragshandling för Politiskt samråd
 • Politiska samråd ställer sig bakom att vårdsamverkan inom Göteborgsområdet följer pågående samverkansarbete mot hedersrelaterat våld/könsstympning av flickor och kvinnor på delregional nivå, det länsgemensamma uppdraget samt länsstyrelsens pilotprojekt.

Läs mer i minnesanteckningarna från 2018-11-30

Kortinfo från tidigare möten

Från möte 2019-02-07

 • Årsrapporten godkändes. Året har bland annat präglats av den nya lagen kring in-och utskrivning från sjukhus, mobil närvård, västbusarbete, familjecentrerat arbete och fokus på fysisk hälsa vid psykisk ohälsa. Framåt står utmaningar som struktur och bemanning av samverkansgrupper och utvecklat arbeta med tandvård. Ett stort tack till er alla för allt arbete!
 • Indikatorer: Uppföljning in – och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Nu finns ett antal mätbara gemensamma indikatorer Västra Götaland där vi kan följa samverkansarbetet kring in- och utskrivning. Läs mer om indikatorerna.

Läs mer i minnesanteckningarna från 7 februari

Från möte 2019-02-06

 1.  Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdets övergripande mål är att utjämna skillnader i hälsa. För att vi ska kunna nå dit har Temagrupp barn och unga identifierat processer för att "Barn ska lyckas i skolan" som är en av de viktigaste hälsofaktorerna. Arbetet på lokal nivå och kopplingen till delregional nivå är viktiga delar i arbetet, ett första steg kan vara ökad kunskap om varandra. Temagruppen ger därför processledaren i uppdrag att i NOSAM-dialoger göra en kartläggning av barnfrågorna och organisationen på lokal nivå, samt kommunicera vårdsamverkansstrukturen och det formella uppdraget. Målet med uppdraget är stärka samverkan mellan NOSAM och temagrupp barn och unga.
  Uppdragshandling NOSAM-dialoger 2019-02-06

 2. Temagrupp barn och unga har tagit fram en delregional definition av familjecentrerat arbetssätt, och har det som en utgångspunkt i sitt samverkansarbete. Kunskapen och praktiken behöver kontinuerligt påminnas om och stödjas för att inspirera verksamheterna. Temagruppen beslutar att ge en arbetsgrupp i uppdrag att titta på förslag på innehåll och komma med förslag på datum. Processledaren är sammankallande.Temagruppen har förnyat sin handlingsplan (fd aktivitetsplan) för 2019. I handlingsplanen beskriver temagruppen bland annat vikten av lokal samverkan, i barnets närmiljö. Ett av delmålen kommer justeras något, publicering på webben sker därefter. 

Från möte 2019-02-06

 • Handlingsplan 2019 - SiP som verktyg för alla, finns nu på vardsamverkan.se
 • Brister i samverkan, ny reviderad blankett och rutin finns på: www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/brister 
 • Länsstyrelsen konferens "Funktionshinderspolitik i Göteborgsregionen 7 mars" FN funktionsrättskonvention 10 år

Minnesanteckningar från mötet 2019-02-06

Från möte 2019-01-31:

 • Temagrupp Psykiatri ger i uppdrag till Berosam att gemensamt med Rättspsykiatrin forma arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur samarbete och gemensamma arbetssätt/vård och stödprocesser kan utvecklas kring personer med psykisk sjukdom och samtidig kriminalitet.
 • Årsrapport har skrivits och aktivitetsplan för 2019 är upprättad.

Från mötet 2019-01-30

Läs mer i minnesanteckningarna från mötet 31 januari

 

Nyheter Västra Götaland

Vårdsamverkan i Göteborgområdet

Vi arbetar med vårdsamverkan inom Göteborgsområdet. Det innebär att vi skapar förutsättningar för att ge personer som behöver insatser från både kommun och sjukvård bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Göteborgsområdet omfattar kommunerna Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö. Läs mer om vad vi arbetar med

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev (skickas fyra gånger/år)


Senast uppdaterad: 2018-12-06 08:14