Ledningsgruppen för samverkan

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

Ledningsgruppens uppdrag

• Strategiska frågor
• Ta fram övergripande mål
• Remissinstans för Västra Götalandsregionen, VästKom och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) med flera
• Ansvar för budget och uppföljning
• Representanterna ansvarar för att förankra beslut och informera i sin verksamhet

Kortinfo från möte

Från möte 2019-02-07

  • Årsrapporten godkändes. Året har bland annat präglats av den nya lagen kring in-och utskrivning från sjukhus, mobil närvård, västbusarbete, familjecentrerat arbete och fokus på fysisk hälsa vid psykisk ohälsa. Framåt står utmaningar som struktur och bemanning av samverkansgrupper och utvecklat arbeta med tandvård. Ett stort tack till er alla för allt arbete!
  • Indikatorer: Uppföljning in – och utskrivning från sluten hälso-och sjukvård. Nu finns ett antal mätbara gemensamma indikatorer Västra Götaland där vi kan följa samverkansarbetet kring in- och utskrivning. Läs mer om indikatorerna.

Läs mer i minnesanteckningarna från 7 februari

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

LGS, kl 13.30 – 16.30
7 februari
11 april

Samverkanstorg Live 4 oktober kl. 09.00-12.00 

Se beredningsgruppens mötestider

Anne-Charlotte Larsson

Processledare LGS och politiskt samråd
Telefonnummer
  • Parterna ska samarbeta utifrån respektive organisations politiska mål och uppdrag för ökad effektivitet i samordnade processer.
  • Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet ska fungera som en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter.
  • Genom samverkan verka för att resurser används på ett optimalt sätt.
  • Samverkan mellan parterna ska skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser.
Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:31