Ledningsgruppen för samverkan

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

I ledningsgruppen för samverkan (LGS) sitter representanter från de samverkande parternas högsta ledningar. Gruppen är uppdragsgivare till de fyra temagrupperna Äldre, Barn och unga, Mitt i livet och Psykiatri.

Ledningsgruppens uppdrag

• Strategiska frågor
• Ta fram övergripande mål
• Remissinstans för Västra Götalandsregionen, VästKom och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) med flera
• Ansvar för budget och uppföljning
• Representanterna ansvarar för att förankra beslut och informera i sin verksamhet

Kortinfo från möte

10 oktober:

  • LGS godkände delårsrapporten 2018 och antog föreslagen budget för 2019
  • Dialog med Jan Eriksson, Programkontoret VGR, för avstämning hur vårdsamverkan upplevs fungera med avseende på omställningen. Synpunkter från LGS tas med i det fortsatta omställningsarbetet.

Läs mer i minnesanteckningarna från 20 oktober

Minnesanteckningar

Titel

Mötestider

Ledningsgruppens Beredningsgrupp
24 aug
kl 09.15-11.45

27 sept kl 09.15-11.45

29 nov kl 09.15-11.45

Ledningsgruppen
10 okt kl 13.30-16.30

11 dec kl 13.30-16.30

Samverkanstorg Live
20 sept kl 08.30-12.00

Anne-Charlotte Larsson

Processledare LGS och politiskt samråd
Telefonnummer
  • Parterna ska samarbeta utifrån respektive organisations politiska mål och uppdrag för ökad effektivitet i samordnade processer.
  • Kommun och sjukvård - Samverkan i Göteborgsområdet ska fungera som en gemensam arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör ingående parter.
  • Genom samverkan verka för att resurser används på ett optimalt sätt.
  • Samverkan mellan parterna ska skapa förutsättningar för att brukare/patient skall uppleva insatserna som en helhet utan gränser.
Senast uppdaterad: 2018-11-09 13:31