Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Bättre planeringsunderlag i SAMSA minskar behovet av avstämningsmöten

Annelie Fredgren, sjuksköterska på Hjärtcentrum avdelning 43-44 och Hanna Holgersson, sektionsledare vårdplaneringsenheten, berättar om det nya arbetssättet med förenklad utskrivning från sjukhus.

Går oftare in i SAMSA

Den förenklade utskrivningen handlar om ett nytt arbetsätt för samverkan kring de patienter som behöver insatser från kommunen och/eller primärvården för att kunna lämna sjukhuset när de är medicinskt färdigbehandlade.

– För vår del innebär det nya arbetssättet att vi oftare går in i SAMSA, både för att läsa information som andra vårdgivare skrivit och för att själva uppdatera med aktuell information, säger Annelie Fredgren, sjuksköterska på Hjärtcentrum, avdelning 43-44.

– Vi har inte arbetat på det här sättet så länge ännu. Men vi tycker att det fungerar bra, även om det kräver lite mer arbete av oss sjuksköterskor på avdelningen. Ökar patientflödet kan det bli en utmaning att hinna med. Vi får hjälpa varandra att hålla koll.

Påminner kollegorna

– Som sjuksköterska har du ansvar för ett antal patienter och när jag loggar in i SAMSA för att uppdatera mig om mina patienter kanske jag även ser om det lyser rött på någon av de andra patienterna på vår avdelning. Då får jag ta reda på vem som är ansvarig sjuksköterska och påminna hen om att gå in och kolla.

– Önskvärt hade varit att man i Melior kunnat se om det var något nytt att ta del av i SAMSA så att man fick en påminnelse, men det är ju tyvärr två helt olika system.

Färre möten kräver tydligare dokumentation

Annelie Fredgren ser många skillnader med det nya arbetssättet, som förändrar arbetsvardagen för henne och kollegorna. Det handlar främst om att antalet avstämningsmöten har minskat, och att det påverkar hur sjukhusets sjuksköterskor måste arbeta i SAMSA:

–  Det vi tidigare diskuterade på avstämningsmötena diskuterar nu vårdcentral och kommunen direkt med patienten, säger hon. För att den kommunikationen mellan de andra vårdgivarna och patienten ska kunna fungera är det extra viktigt att vi skriver in kontaktuppgifter till patienten och anhöriga i SAMSA.

– Dokumentationen i SAMSA behöver vara mer omfattande eftersom andra vårdgivare behöver kunna fatta beslut efter det som står i planeringsunderlaget istället för vad som tidigare sagts vid vårdplaneringsmötet.

Ange om patienten testats för covid-19

– Det behöver tydligt framgå vad som är patientens önskemål, anhörigas önskemål och vad jag som sjuksköterska ser och bedömer är behovet, säger Annelie Fredgren.

– Det måste också tydligt framgå i SAMSA om patienten testats för Covid-19 eller delat rum med någon som testats positiv.

Rehab viktig part

Varje dag får avdelningen besök av sjukgymnast som tillsammans med sjuksköterskorna går igenom aktuell status för inneliggande patienter. Även arbetsterapeut finns att tillgå vid behov. Både sjukgymnast och arbetsterapeut dokumenterar i SAMSA.

– Här är det viktigt att vi lägger till primärvårdsrehab, säger Hanna Holgersson, sektionsledare för vårdplaneringsenheten.

– I de fall vi inte med säkerhet vet att patienten är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård måste primärvårdsrehab läggas till i SAMSA för att kunna ta över den fortsatta rehabiliteringen då patienten kommer hem. Det är vårt ansvar på sjukhuset att primärvårdsrehab läggs till.

Vårdplaneringsenheten stöttar

Även för vårdplaneringsenheten innebär förenklad utskrivning färre avstämningsmöten och mer tid att stötta vårdavdelningarna så att ingenting missas i SAMSA.

– Varje vårdplaneringssjuksköterska stöttar tre-fyra vårdavdelningar genom att bland annat kontinuerligt kontrollera administrativa meddelanden i SAMSA för dem. Vi gör det för att stötta avdelningarna som en extra kontroll så att ingenting ska missas.  

Avdelningspersonal mer aktiva i SAMSA

– Nu när vi jobbat på med förenklad utskrivning ett tag märker vi att avdelningspersonal är mer aktiva i SAMSA. Mer kommunikation sköts via SAMSA och det är oerhört viktigt att planeringsunderlaget är väl ifyllt. Och det hjälper vi på vårdplaneringsenheten till med, säger Hanna Holgersson.

–  Det ska inte komma som någon överraskning för kommunen eller vårdcentralen när patienten kommer hem om det är saker vi på sjukhuset sett och kunnat informera om. Vårt mål är att det ska bli en så trygg och bra utskrivning och hemgång för patienten som möjligt.

Patienter med komplexa behov

Det finns tillfällen då det inte räcker med att vårdgivare delar information i SAMSA. När patienter med komplexa behov ska skrivas ut från sjukhuset krävs ett möte för att planera för patientens hemgång. Den fasta vårdkontakten kallar till ett SIP-möte, ett möte för att lägga en Samordnad Individuell Plan för patienten, och vid SIP-mötet är alltid vårdplaneringssjuksköterska med.

– Det kan röra sig om en patient med flera inblandade vårdgivare där det behöver klargöras vem som har medicinskt ansvar. Eller en patient där avancerade hjälpmedel behöver vara på plats innan patienten kommer hem, säger Hanna Holgersson.

Vårdplaneringsenheten arbetar som vanligt

Än så länge är huvudtelefonen för vårdplaneringsenheten igång som vanligt kl 7.30-15.30 under vardagar. Även omsorgskoordineringen på akutmottagningen fortgår som vanligt.

– En del i arbetet med förenklad utskrivning är att förbereda vårdavdelningarna på att i större utsträckning själva kunna sköta SAMSA-administrationen i händelse av att delar av vårdplaneringsenhetens resurser kan behövas på annat håll i verksamheten på grund av Covid-19 pandemin. Men än så länge är vi fullt bemannade och kan stötta precis som vanligt.


Senast uppdaterad: 2020-05-13 10:17