Lagen om samverkan

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft den 1 januari 2018. Den ersätter lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

En ny lag, Samverkan vid utskrivning från slutenvården (SFS 2017:612), gäller från 1 januari 2018. Arbete pågår i flera grupper på länsnivå för att få rutiner och IT-tjänst på plats till i september. IT-systemet SAMSA kommer att anpassas och utbildningsinsatser kommer att genomföras innan driftstarten, som föreslagits ske i september 2018, men det är viktigt att förberedelsearbetet kommer igång även i verksamheter och vårdsamverkan. En implementeringsgrupp har bildats för att informera och stötta med information. 

hgfg

gf


Senast uppdaterad: 2018-04-09 10:27