SIMBA

Vårdssamverkan SIMBA

Närvårdssamverkan är till för alla invånare, som har behov av stöd, hjälp och/eller samordnade vård - och omsorgsinsatser från primärvård, kommun, sjukhus och övriga samverkansparter.  Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet och samverkan med ett hälsofrämjande förhållningssätt.  För att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov behöver kommun och region samverka för att nyttja gemensamma resurser i närområdet.

SIMBAs genomförandeplan år 2018-2020

Verksamhetsberättelse år 2017

Organisationsskiss


 

Nyheter i SIMBA

SIMBA Genomförandeplan är beslutad och ni hittar den här på hemsidan under dokument.

Nyheter - Vårdsamverkan i Västra Götaland

Den 25 september börjar den nya överenskommelsen gälla avseende samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Viktigt att alla berörda vet vad som gäller.

26 september kl. 09.00-15.00, Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

Läkemedelsnära produkter (Västra Götalandsregionen) bjuder in till en heldagsutbildning  för förskrivare, den 8 oktober.