Organisation

Närvårdsamverkan är en funktion i SIMBA som omfattas av:

  • Regionens hälso- och sjukvård: VG Primärvård, Vårdval Rehab, beställd Primärvård (all primärvårdsverksamhet utanför vårdcentralerna och rehab), Habilitering och hälsa och Tandvården
  • Kungälvs sjukhus, Barn- och ungdomshabiliteringen.
  • Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Ales-, Kungälvs- Stenungsunds- och Tjörns kommun.
  • Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.
Grupper som särskilt ska uppmärksammas:

  • Barn och unga vuxna med utsatt situation
  • Äldre multisjuka och multisviktande
  • Personer med psykisk ohälsa
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Personer med behov av vård i livets slutskede

Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på konkret verksamhetsnivå. Närvårdsamverkan SIMBA utgår från SIMBA Genomförandeplan som följs upp och revideras löpande.


Senast uppdaterad: 2018-08-31 11:25