Barn och ungas psykiska hälsa

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Målgruppen är:
◾Alla barn, ungdomar och familjer

◾Barn och ungdomar med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen

SIMBAs grupper inom barn och ungaområdet ansvarar för att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional och/eller lokal samordning med målsättningen att samverkansarbetet ska öka möjligheterna för barn och unga att fullfölja sina studier.

Mötestider

17 sep kl.13:15 - 15:00
12 nov kl.02:30 - 15:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar