Närområdesgrupper

Närvårdsamverkan bygger på samman­hållna vård­processer mellan flera vård­givare där den totala kvaliteten i samverkan kring patien­ten är det som ger mervärde för patien­ten.
Patientens vård ska inte störas av orga­ni­sat­oriskagränser. Den Nära Vården känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet,samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att reducera framtida vård- ochomsorgsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Närområdesgrupperna utgör basen för det medborgar- och patientinriktade samverkansarbetet.

Varje kommun bildar ett närområde med en närområdesgrupp. I varje närområdesgrupp finns en samordningsgrupp med övergripande lednings- och samordningsansvar för närvårdssamverkan i närområdet.


Senast uppdaterad: 2018-10-24 10:30