Psykisk hälsa - vuxna

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Personer med psykisk funktionsnedsättning med behov av insatser från  både socialtjänst och hälso- och sjukvård har rätt att få sina behov av  skydd, stöd, vård, behandling, habilitering och rehabilitering allsidigt  utredda och tillgodosedda utan oskäligt dröjsmål. Kommuner och region  har ett gemensamt ansvar för detta.

Målgruppen är patienter och grupper i befolkningen med:

  • Psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk funktionsnedsättning som följd 
  • Ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t ex psykisk sjukdom och missbruk, beroende, somatisk sjukdom och/eller intellektuell funktionsnedsättningoch som samtidigt och samordnat har behov av vård- och insatser från både kommunen och regionen.

Mötestider

15 apr kl.13:00 - 15:00
02 sep kl.13:00 - 15:00
18 nov kl.13:00 - 15:00
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Senast uppdaterad: 2018-10-16 17:10