Avvikelsehantering

Enligt det regionala hälso- och sjukvårdsavtalet som trädde i kraft den 1 april 2017 ska: 
” Respektive vårdsamverkansområde ansvarar för att gemensam rutin för avvikelsehantering finns framtagen.  

När det gäller följsamhet till ”Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen”, som träder i kraft den 1 januari 2019, anges följande för avvikelsehantering:
”Avvikelser och tvister sker enligt de principer som anges i Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och de rutiner som finns inom ramen för delregional vårdsamverkan.

Effektiv avvikelsehantering syftar till ökad patientsäkerhet genom att identifiera och förbättra eventuella brister i följsamheten till ingångna avtal och överenskommelser samt de sammanhållna processerna mellan kommun och region inom SIMBA.   

Det är viktigt att all berörd personal aktivt arbetar med avvikelsehantering. Samtliga medarbetare har ett ansvar för att identifiera och rapportera negativa händelser samt ge förslag till förbättringar.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 11:52