Äldre

Närvårdssamverkan känne­teck­nas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande för­håll­nings­sätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.

Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som

  • är 65 år och äldre
  • vårdas i livets slutskede, oavsett ålder
  • och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

För de samverkande organisationerna är den viktigaste uppgiften att verka för och stödja den enskilde i att skjuta upp tidpunkten för att bli sjuk eller mest sjuk äldre. När det inträffar är visionen att tillhandahålla Sveriges bästa hälso- och sjukvård och omsorg.

Alla inblandade verksamheter ska arbeta för att tillgodose de äldres behov av förebyggande insatser, risk-bedömningar, standardiserade kontroller samt vid behov erbjuda en personcentrerad vård och omsorg. Preventivt arbete, god vård vid kronisk sjukdom inklusive god läkemedelsbehandling och god vård i livets slutskede är viktiga områden. Proaktivitet ska komplettera nuvarande arbetssätt inom alla områden.

Mötestider

16 apr kl.13:00 - 14:30
27 aug kl.13:00 - 14:30
12 nov kl.13:00 - 14:30
OBS! Lokal meddelas i kallelsen

Minnesanteckningar

Titel

Senast uppdaterad: 2019-05-02 16:41