Nyheter SIMBA

Nyheter SIMBA

Lokala och delregionala brukar- och närståendeföreningar

Den 22 februari genomfördes en introduktionsdag för den nya politiska samrådsgruppen.

Resultatet av uppföljningen ger indikationer på att efter införandet av mobil närvård får större andel patienter vård på rätt vårdnivå än före införandet.

SIMBAs politiska samrådsgrupp antog den 22 februari en modell för Socialmedicinska mottagningar i SIMBA-området.

SIMBAs ingående verksamheter har gemensamt utvärderat samverkansarbetet kring utskrivningsprocessen från slutenvården.

Minnesanteckningarna från samordningsgruppen den 30 januari finns nu att hämta här på hemsidan.

Inom ramen för SIMBA-projektet kring tidiga och samordnade insatser för barn och unga med psykisk ohälsa har blanketter för samtycke och hänvisningar tagits fram när verksamheterna vill att något barn/ung ska tas upp i SIMBA-teamen.

Samordningsgruppen antog vid senaste mötet den 30 januari riktlinje för brukarmedverkan inom ramen för närvårdsamverkan.

Den politiska samrådsgruppen och samordningsgruppen har reviderat uppdragshandlingarna för SIMBAs olika grupperingar.

Samverkan vid in- och utskrivning från slutenvård.

Ta del av de nya dokumenten.

Minnesanteckningarna från samordningsgruppen 5 december finns nu att hämta här på hemsidan.

En arbetsgrupp inom SIMBA har tagit fram förslag till revidering av det beslutsstödet som används inom hemsjukvården när en patient hastigt/oväntat fått ett förändrat hälsotillstånd.

SIMBA Genomförandeplan är beslutad och ni hittar den här på hemsidan under dokument.

SIMBA hemsida uppdateras och bygg succesivt om.


Senast uppdaterad: 2019-02-07 12:05