Politisk samrådsgrupp

SAMLAs politiska samrådsgrupp har till uppgift att med ett utförar- och beställarperspektiv föra en regelbunden politisk dialog kring gemensamma närsjukvårdsfrågor.
Även att skapa förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas och patienternas behov av en väl fungerande närvårdssamverkan.

Därutöver har SAMLA politiska samrådsgrupp till uppgift att följa upp resultaten av närvårdssamverkan utifrån fastställda målområden samt återrapportera till respektive nämnder och styrelser.
Samrådsgruppen tar inriktningsbeslut. Fastställande av inriktningsbesluten sker i respektive berörd nämnd/styrelse. Den politiska samrådsgruppen sammanträder två gånger per år samt vid behov.

Mötestider 2019

1 mars             13:00-16:30
17 maj             13:00-16:30
22 november  13:00-16:30

Protokoll

Titel

Senast uppdaterad: 2019-03-11 09:37