Mobil närvård

En god sammanhållen nära vård för att undvika onödiga sjukhusvistelser.

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser samt minska den undvikbara slutenvård.

Modellen förutsätter ett väl fungerande samarbete och gemensam ledning mellan kommun, primärvård och sjukhus. I SAMLA finns en styrgrupp för mobil närvård som består av representanterna i utvecklingsgrupp äldre kompletterad med samtliga vårdcentralschefer.

Samtliga vårdcentraler har skrivit samverkansavtal gällande mobila hemsjukvårdsteam med den kommunala verksamheten inom den kommun de verkar i. 

Mötestider 2018 Styrgrupp Mobil närvård

Mobil närvård ingår nu som stående punkt i Utvecklingsgrupp Äldre


Senast uppdaterad: 2018-12-05 20:38