Barn och ungas psykiska hälsa - Första linjens uppdrag

Första linjen är den funktion eller verksamhet i kommuner och landsting som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat problem. För att stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa hos barn och unga fattade SAMLAs Politiska samrådsgrupp i februari 2018 beslut om att starta ett projekt kring detta.

Målsättningen med projektet är att skapa en modell där man arbetar integrerat mellan primärvården, socialtjänsten och elevhälsa samt  specialistnivån fungerar som stöd till vårdcentralerna utifrån en konsultationsmodell.

Politiken vill tydliggöra första linjens uppdrag och vilka som samverkar på första linjen genom att skapa en samverkansstruktur med SAMLA-team med representanter från socialtjänst, elevhälsa och primärvård som träffas regelbundet. 

Projektledare Karin Svensson har påbörjat uppdraget september 2018.


Mötestider 2019

Tisdag 19 mars kl. 14.30-16.00
Tisdag 23 april  kl. 14.00-16.00


Senast uppdaterad: 2019-02-20 17:21