Organisation för samverkan

Närvårdsamverkan är en funktion i Samverkan Lerum och Alingsås, SAMLA som omfattas av:

  • Regionens hälso- och sjukvård: VG Primärvård, Vårdval Rehab, beställd Primärvård (all primärvårdsverksamhet utanför vårdcentralerna och rehab), Habilitering och hälsa och Tandvården.
  • Alingsås lasarett, Södra Älvsborgs sjukhus
  • Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Alingsås- och Lerums kommuner.
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden Väst

Målgruppen är personer och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vårdåtgärder och insatser från både kommunen och regionen.
Grupper som särskilt bör uppmärksammas:

  • Barn och unga
  • Psykisk hälsa och missbruk
  • Äldre och personer med vård i livets slut

Personer med funktionsnedsättningar finns i alla åldrar och inkluderas i de grupper som särskilt bör uppmärksammas.
Närvårdsamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå.
Närvårdsamverkan utgår från SAMLAs politiskt antagna samverkanplan för hälsa och den nära vården.


Senast uppdaterad: 2019-02-25 12:01