Avvikelser i samverkan

Personer i behov av hälso- och sjukvården förväntar sig att få en god vård av hög medicinsk kvalitet. Den enskilde förväntar sig också att vården skall vara säker.

När det trots allt uppstår fel och brister i de samordnade vårdåtgärderna och insatserna är det av central betydelse att saken utreds, ansvarsförhållandena klarläggs och att åtgärder vidtas för att undvika att samma fel och brister uppstår igen.

Ett effektivt system för att rapportera, analysera och dra lärdom av avvikande händelser är grundläggande för patientsäkerhetsarbetet.

Dokument

Rutin avvikelsehantering i samverkan

OBS! Det är inte tillåtet att spara ner ifylld balnkett på datorn om det finns personuppgifter

Blankett för avvikelse i samverkan

Blankett för avvikelse ifyllningsbar för utskrift


Senast uppdaterad: 2018-10-31 08:27