SAMLA Rutiner och riktlinjer

Riktlinjer
Riktlinje Brukarmedverkan i närvårdssamverkan

Rutiner
Checklista beslutsstöd