Avvikelsehantering

Aktuellt

Ny tidsplan för projektet för en gemensam avvikelsehanteringssystem i samverkan inom regionen.

Rapportering av negativa händelser och tillbud är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med Socialstyrelsens författning (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska säkerställas att analys, utvärdering, uppföljning och återkoppling sker av inträffade händelser. Samverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten. Utifrån erfarenheterna av inträffade händelser kan vi sprida lärdomar av händelser inom Fyrbodal samt minimera risken att liknande händelser upprepas samt skapa förutsättningar för förebyggande arbetssätt.

Syftet med avvikelsehanteringen är att identifiera eventuella brister i den sammanhållna vårdprocessen mellan vård- och omsorgsgivare inom Fyrbodal samt säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet inom och mellan verksamheter.

Erika Kovácsné Tóth

Utvecklingsledare

Senast uppdaterad: 2019-03-19 14:36