Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tips och råd – fritt fram att använda och inspireras av

"Samverkan är när alla börjar fundera på förbättringar – och ställer sig frågan: Vad kan jag bidra med?"

            Carina Fredriksson,
            uppsökande tandhygienist i Mellerud

God munhälsa och bra allmäntillstånd bland våra sköraste invånare är ett gemensamt intresse för kommunerna och Västra Götalandsregionen. Därför har vi enligt tandvårdsförordningen ett delat ansvar att samverka för att optimera den uppsökande verksamheten. Hur vi tillsammans ska förbättra samverkan och därmed resultaten beskrivs detaljerat i Överenskommelse om samverkan om Munhälsa.

"Syftet med verksamheten
är att skapa bästa
möjliga förutsättningar
för brukare att klara
den dagliga munvården."

          Ur Överenskommelsen 2018 – samverkan om Munhälsa

Missa inte de kostnadsfria utbildningarna 

Utbildningen kan handla om etik och omsorgspersonalens rädsla för att kränka vårdtagarnas integritet, andra teman kan vara hur man bäst klarar munvården för de som är multisjuka eller dementa. Folktandvården kan anpassa tillfällena efter behoven på en viss boendeenhet. Även tiderna och längden för varje tillfälle kan anpassas till verksamheten och bemanningen.
Det är bättre med en kortare stund än ingen utbildning alls.

Motverka rädsla och olust för tandvård
Personalen är alltid en viktig länk mellan tandvården och individen – men ibland kan det finnas både olust och ovilja hos personalen att utföra munvård. Det kan bero på bristande kunskaper, men även att man själv har tandvårdsrädsla. Munhälsoutbildningar med olika teman bidrar till att öka engagemanget.

Ju mer man kan och vet, desto lättare är det att vara engagerad
Därför ska personal närvara vid alla munhälsobedömningar för att lära sig och sprida kunskapen vidare med stöd av det individuella munvårdskortet som tandhygienisten lämnar. Ingen blir friskare av en munhälsobedömning – men den kan förbättra den dagliga hjälpen som många behöver med både tänder och mun. Det är kvaliteten i den dagliga munvården som avgör.

"Med kunskap om mun-
hälsans betydelse, känns det
inte integritetskränkande att se
efter hur mun och tänder mår."


Citat från artikel om att utbildning i munvård otvetydigt leder till en bättre hälsa.
Se sidan 8 i Verksamhetsberättelse 2015

Det har inte alltid varit lättarbetat inom den uppsökande verksamhet i Mellerud. Under de inledande åren var det många i omsorgspersonalen som undrade hur de skulle hinna med att närvara vid munhälsobedömningar, utöver alla andra uppgifter de hade.

Samverkan på riktigt med gemensamma rutiner

Folktandvårdens och kommunens samverkan är ett teamwork och alla måste vara med på tåget menar Carina Fors, MAS och verksamhetsutvecklare i Mellerud.
Hon betonar värdet av tydliga rutiner utifrån fasta processflöden – och att allt samlas i levande dokument som används av båda parter.
– Vi startade en samverkansgrupp 2007 med tandhygienist, tandläkare och kommunens enhetschefer och MAS. Där lyftes alla konflikter och allt stöttes och blöttes. Det ledde till dagens struktur med klara ansvarsområden och tydliga checklistor för återkommande situationer som vid inflyttning, MHB och tandläkarbesök. Idag har avvikelser blivit mycket ovanliga och de som förekommer följs upp gemensamt. Vinnarna är våra brukare.

Läs mer i Melleruds presentation från Gerodontidagarna 2017

Melleruds tips: Rutiner utifrån fasta processflöden

 

"Olika målbilder ledde
ofta till konflikter.
Vi såg inte sambanden mellan
munhälsa och brukarnas
övriga hälsoproblem."


Läs gärna hela artikeln om samverkan mellan kommunen och Folktandvården i Mellrud på sidan 6 i Verksamhetsberättelsen 2017.

Vana munvårdsombud i Mellerud

Redan 1999 införde varje boende i Mellerud en eller två särskilda munvårdsombud, som fick fyra dagars utbildning hos FTV. Det blev snabbt förbättringar men ändå tog det alltså tid innan allt fungerade så bra som det gör idag. Numer har även hemtjänstområdena munvårdsombud.

Sveriges Radio P4 Väst – Mellerud bra på äldres munvård     

Ombuden har tid avsatt i sina scheman och får därmed möjlighet att göra goda insatser. Ibland går de igenom Senior Alert "ohälsa i munnen" på boendets APT. Var femte vecka går de munvårdsrond och gör utförliga ROAG-bedömningar* med spegel och ficklampa. Förändringar dokumenteras i munvårdskorten och i avdelningarnas
rapportpärm. Samarbetet med tandhygienisten fungerar bra, och tack vare den nära kontakten går det lätt att snabbt höra av sig om aktuella problem för att mota Olle i grind.

Ombuden får ofta frågor från övrig personal och sprider kunskap och intresse för munvården. Delaktighet och feedback ger engagerad personal. Och sedan 2009 får alla årlig utbildning i munhälsa, även alla vikarier.
– Allt hänger ihop, konstaterar enhetschefen på Fagerlids gruppboende. Den som har ohälsa i munnen äter dåligt, och risken för fall med skador och trycksår som följd ökar. Munvårdsombudens arbete tar 40 minuter per boende och har lyft munhälsan i Mellerud.

        * ROAG    Revised Oral Assessment Guide

"Munhälsan beror helt på
personalens insatser – utan
kunskap är det lätt att
hoppa över munvården."

         Kicki Ljungström, samordnare & leg tandhygienist

Läs gärna mer om vad munvårdsombud, munvårdsutbildning och omsorgspersonlens engangemang gör för munhälsan i artiklarna på sidorna 6-8 i Verksamhetsberättelsen 2017

1. Utse en munvårdsadministratör som sköter det som har med uppsökande verksamheten att göra och håller alla uppgifter aktuella i Intygsbeställningen. Administratören kan antingen vara en enda person för hela kommunen, eller en för varje hemtjänstområde och boendeenhet.

2. Dela in områden och boenden. Stora boendeenheter och hemtjänstområden sett till geografi och befolkning kan enkelt indelas i avdelningar och distrikt i Intygsbeställningen. Det underlättar för intygsutfärdaren/munvårdsadministratören – och leder till att många fler får sin munhälsobedömning eftersom tandhygienisterna inte behöver leta efter de som tackat ja till att bli uppsökta.

Kontakta oss gärna så hjälps vi åt att få en optimal indelning.

3. Planera in utbildningarna i munvård. De är kostnadsfria och har olika teman varje år, och kan varieras efter behoven i kommunen. Det är bättre att några i personalen deltar, än ingen alls.
Folktandvården är flexibla i tid, plats och teman.

Läs gärna mer om detta i Verksamhetsberättelsen 2016

 

Två tips från Trollhättan – särskilt för kommuner med stora boenden

1. Organisera i mindre områden
Med hjälp av Enhet Tandvård kan kommunen dela in registret i Intygsbeställningen, så att boendeuppgifterna specificerar vilken avdelning varje person bor på. Även områden för hemtjänst/hemsjukvård bör delas in i mindre delar. Fördelarna är dels att tandhygienisten får fler och mer lätthanterliga listor över personer som bor nära varandra och ofta har samma vårdpersonal. Och dels blir det enklare för kommunen hålla alla uppgifter aktuella.

2. Registrera nya uppgifter i Intygsbeställningen
• Nej-tackarna bör redan i början av året tillfrågas om de vill ha munhälsobedömning. Detta för att komma med i planeringen av uppsöken.
• Ja-tackare som inte längre vill ha munhälsobedömning bör omregistreras till nej-tack och få förnyad fråga nästa år.
• De ja-tackare som vid några tillfällen i rad valt att avstå munhälsobedömning, ska bedömas om de istället ska registreras som nej-tack. Om inte förr, så i januari varje år när kommunen får en rapport om dessa personer från Enhet Tandvård.


Lästips – artiklar om hur andra kommuner arbetar med munhälsan

Varje år sammanställs resultaten för den uppsökande verksamheten och presenteras tillsammans med intervjuartiklar där kommuner och Folktandvården delar med sig av sina erfarenheter kring att förbätra munhälsan – och hur de samverkar genom exempelvis gemensamma rutiner och mål.


Senast uppdaterad: 2018-06-08 16:05