Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Intygsbeställningen – för utfärdare och administratörer

Personer som är berättigade till nödvändig tandvård och munhälsobedömning ska identifieras av kommunen och ges intyg om N-tandvård redan när de fyller 20 år.

I Intygsbeställningen ser du direkt om personen redan har intyg. Nya intygshavare får ett informationsbrev från Tandvårdssamordning till den adress du anger – du kan beställa en kopia på brevet om det behövs.

 Logga in – Intygsbeställningen 

Uppgradera ditt eTjänstekort/SITHS-kort

Annars kommer du inte att kunna logga in i Intygsbeställningen.
Uppgraderingen görs på Samverkan Västra Götaland – uppgradera, där finns allt du behöver veta.
Det tar 1-2 minuter – och måste göras i Internet Explorer 11.

Logga in endast med Internet Explorer eller Chrome:

SITHS-kort fungerar inte i Edge

Webbläsaren Edge för Windows 10 fungerar inte tillsammans med Intygsbeställningen, där inloggning görs med SITHS-kort.

För IT-ansvarig: Net iD Version 6.5.0.17 fungerar med eTjänstekort/SITHS-kort – nyare versioner är inte testade och godkända än.

Support via mejl och telefon

Telefonsupport – vardagar 09.00-11.00
Tandvårdssamordning svarar i telefon under två timmar, och alla mejl besvaras i tur och ordning. Du kan räkna med mejlsvar inom en eller två arbetsdagar.

010-441 27 00     koncernkontoret.tandvard@vgregion.se

 1. Bor i särskilt boende (äldreboende, servicehus och gruppbostäder) med tillsyn större delen av dygnet och där förbättringsutsikten bedöms vara liten. Här avses personer som kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för enligt Hälso- & sjukvårdslagen.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör rätten till intyg om N-tandvård.

 2. Bor i eget boende med mycket hög grad av service och omsorg under dygnet och som vårdas av hemtjänst eller hemsjukvård. Här avses personer med små förbättringsutsikter – därför berörs inte de med enbart behov av dagliga injektioner eller omläggningar, inte heller de med tillfälligt behov av sjukvård eller sjukhusvistelse.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör rätten till intyg om N-tandvård.

 3. Har beslut om insatser enligt LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 4. Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykiskt eller fysiskt funktionshinder eller svår kronisk sjukdom. Här avses även personer med begränsad verklighetsuppfattning på grund av långvarigt och allvarligt psykiskt funktionshinder såsom vid psykossjukdom.
  OBS! Det är personens behov av omvårdnad som avgör rätten till intyg om N-tandvård.

Kommunens intygsutfärdare

Berättigade personer som fyllt 20 år ska identifieras av intygsutfärdare – och ges intyg och erbjudas årlig munhälsobedömning.
Gäller personkretsarna 1-3 ovan.

Privat ansökan för intyg om N-tandvård

Personer som vårdas av anhöriga i hemmet eller har assistansersättning från Försäkringskassan och därför inte har någon kontaktperson i sin kommun, ska fylla i en ansökan och skicka den till Tandvårdssamordning. Läkarintyg angående sjukdom, medicinering och funktionsnivå ska bifogas.
Gäller personkrets 4 ovan.

 Blanketterna finns även på 1177.se – välj Västra Götalandsregionen > Fakta och råd > Tänder tema, se rubriken Blanketter och intyg.

Lathund om munhälsobedömning och N-tandvård

Se nedan.

Kommunens biståndsbedömare, sjuksköterskor, LSS-handläggare med flera som är utsedda av Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) utfärdar intyg om N-tandvård genom att registrera berättigade personer via Intygsbeställningen ovan.

Alla förändringar ska uppdateras i Intygsbeställningen:

 • Registrera både de som tackar ja och de som tackar nej till munhälsobedömning i Intygsbeställningen. Varje intygshavare ska vara registrerad på boendenivå. Kom ihåg att ändra boendeadressen om patienten flyttar.
 • Uppgifter om kontaktpersoner på vårdenheter och områden måste vara aktuella, så att tandhygienisterna kan nå rätt personer inför sina besök.

 • Du behöver inte registrera att en patient har avlidit – Tandvårdssamordning meddelas via befolkningsregistret.

 • Korrekt registrering och regelbunden uppdatering gör att fler kan få sin munhälsobedömning.

 

Intygsbeställningen har detaljerade formulär som vägleder utfärdaren att fylla i det som krävs för att besluta om personen ska kunna beviljas ett tandvårdsintyg eller inte. Fokus ligger på uppgifter kring själva behovet av stöd och hjälp – antingen det är av fysisk eller psykisk karaktär.
     I svårbedömda fall kan utfärdaren överlämna ärendet till Tandvårdssamordning, som då får fatta beslut att avslå eller bevilja intyg. Utfärdaren får på så sätt hjälp på vägen i det enskilda fallet och det leder till större säkerhet vid liknande ärenden. För individen leder det till mer rättssäkra beslut.

Intygsutfärdare blir årligen inbjudna till utbildningar om tandvårdsstödets regler och Intygsbeställningen. Nästa gång blir till senhösten 2018.

Det är formellt sett VGR som fattar beslut om intyg ska utfärdas eller ej. Kommunen avgör om personen uppfyller kriterierna enligt Tandvårdslagen. Det görs med hjälp av beslutsstödet genom att lämna uppgifter som beskriver omsorgsbehovet i Intygsbeställningens formulär.

Kommunerna är alltså personuppgiftsansvariga och uppgiftslämnare och måste själva ha tillgång till den information de registrerar i Intygsbeställningen. Det är därför ett juridiskt krav att göra en pdf av det ifyllda formuläret och spara i kommunens egna register.

Alla uppgifter och kommunens indelning av boenden och områden i Intygsbeställningen ska överensstämma med verkligheten. Det är helt avgörande för att tandhygienisterna ska kunna kontakta personalen och hinna besöka var och en som tackat ja till munhälsobedömning. De uppgifter som kommunen registrerar i Intygsbeställningen, är alltså samma uppgifter som de uppsökande tandhygienisterna ser i sitt register Uppsök2011. 

Uppgiftslämnaren har en central roll

Enligt tandvårdsförordningen ska kommunen vara uppgiftslämnare – det är oerhört centralt för alla delar i uppsökande verksamhet. För tandhygienisterna går det lätt att planera och utföra besöken om varje boende och hemtjänstområde är väl avgränsat och indelat i mindre delar och avdelningar i Intygsbeställningen. Alla adresser, telefonnummer och kontaktpersoner måste också vara rätt.

Intyg om N-tandvård ska utfärdas när den berättigade fyller 20 år. Många kommuner har alldeles för få intyg bland unga vuxna mellan 20–24 år, och en del kommuner har inte utfärdat något tandvårdsintyg alls i åldersgruppen. Det behöver omgående ses över av varje kommun.

Tandvårdsintyget ger mer kontinuitet i vården

Det viktigaste skälet till att även unga vuxna ska ha ett tandvårdsintyg, är att de är mycket beroende av kontinuitet i vårdkedjan. De har ofta ett större behov av kontroller och omvårdnad än andra i samma ålder. Det är därför oerhört viktigt att dessa personer får ett intyg redan när de fyller 20, så att de kan gå direkt in i N-tandvården efter barntandvården. Det gäller alltså trots att de i Västra Götaland ändå har rätt till fri tandvård för unga vuxna. Idag får många sitt första tandvårdsintyg vid 25 års ålder, när den fria tandvården har upphört.

Unga vuxna ska inte betala patientavgift

Unga som får N-tandvård ska inte betala någon patientavgift för sina besök hos tandvården – eftersom alla unga vuxna i Västra Götaland har fri tandvård. Det kan vara bra att känna till i kontakten med dessa personer, deras anhöriga och tandvårdskliniken.

"Att få ett intyg redan det år
man fyller 20, gör det möjligt
att gå direkt in i
N-tandvården från den
mer omhändertagande
barntandvården."


Läs gärna mer på sidorna 10 & 15 i Verksamhetsberättelse 2017

Andelen är ett gemensamt delmål i den nya överenskommelsen mellan kommunerna och VGR. En rimlighetsbedömning får göras av varje enskild kommun utifrån lokala förhållanden. Bakgrunden till delmålet är en analys 2017 av andelen intyghavare över 20 år i Västra Götalands kommuner. Analysen visar att andelen intygshavare i de 49 kommunerna inklusive Göteborgs stadsdelar varierar mellan 1,17 och 3,47 procent.

Skillnaden tyder på att det i vissa kommuner finns individer som är berättigade, men som inte fått intyg om N-tandvård.

Se punkt 9 i Överenskommelse 2018 – samverkan om Munhälsa med uppsökande och nödvändig tandvård

Intyg om N-tandvård gäller tills vidare, men kan tidsbegränsas i de fall förbättringsutsikten inte kan bedömas.

När intyg måste dras in

Ett intyg ska dras in om det getts på felaktiga grunder eller om sjukdomsbilden har ändrats så att villkoren för intyget inte längre är uppfyllda. Personen ska vara folkbokförd i Västra Götaland.

Indragning – rutiner

 • Kommunen
  - En intygsutfärdare bedömer om intyget ska dras in och från vilket datum. Intyget ska avslutas med tidsmarginal så att eventuell behandling hinner avslutas.
  - Personen ska informeras om beslutet och från vilket datum intyget kommer att dras in.
  - Tandvårdssamordning ska informeras.

 • Tandvårdssamordning
  - Registrera beslutet, beslutsfattare och datum i register för bland annat eFHB och Fakturaportalen.
  - Om det finns en känd tandvårdskontakt ska kliniken informeras om att intyget är indraget.

Fråga?

Har personen stort behov av vård, omsorg eller service större delen av dygnet alternativt har beslut enligt LSS?
Se de fyra villkoren för intyg ovan under Vem får intyg om N-tandvård?

Om svaret är JA:

Personen kan få intyg om N-tandvård – en förutsättning för punkterna nedan och utfärdas av biståndshandläggare, sjuksköterska, enhetschef eller annan som utsetts av MAS.
1. Den som har intyg ska erbjudas en årlig och gratis munhälsobedömning i sin bostad.
• En tandhygienist gör då en enklare kontroll av tänder och munhåla – och ger individuella råd till vårdpersonalen eller anhöriga om personens munvård. Instruktioner antecknas på ett munvårdskort som ska finnas väl synligt där munvården utförs.
• Det går inte att välja tandhygienist.

2. Rätt till nödvändig tandvård vid behov
• N-tandvård till fasta patientavgifter – 100, 200 eller 300 kronor – och med samma frikort som i hälso- och sjukvården. När personen har betalat sammanlagt 1150 kronor är både tandvården och sjukvården fri så länge frikortet gäller. Unga vuxna 20-24 år och personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift alls.
• Valfri tandvårdsklinik.
• Tandvårdsgivaren är skyldig att tillhandahålla både högkostnadskort och frikort – även i de fall N-tandvården är mobil och utförs i patientens hem.

Patientfoldrar om munhälsobedömning och N-tandvård

Beställ från Tandvårdssamordning.


Senast uppdaterad: 2020-09-01 11:38