Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Verksamheterna förbereder sig inför nya lagen om utskrivningsklara

I Västra Götaland pågår förberedelser för införandet av den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Ett flertal dialogmöten har genomförts tillsammans med alla vårdsamverkansgrupper för att i ett tidigt skede sammanföra berörda parter och öppna upp för diskussion och kunskapsutbyte.

- Det har varit bred uppslutning till ett interaktivt arbete med stor kraft och kreativitet, säger Ida Wernered som är ordförande för den strategiska beredningsgruppen för VästKom och Västra Götalandsregionen.

I den nya lagen, som är beslutad av riksdagen och träder i kraft vid årsskiftet, ligger tonvikten på att slutenvård, primärvård och kommun ska ta ett gemensamt ansvar för alla personer som har behov av samordnade insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten efter utskrivning. Lagen föreslås ersätta nuvarande betalningsansvarslag och syftet med lagförslaget är att övergången från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. Utskrivning från slutenvård ska framöver också kunna ske på helger och röda dagar för att personer som är utskrivningsklara inte ska behöva ligga kvar på sjukhus i onödan.

Stora förändringar

Lagen ställer nya och tydligare krav på parterna som med fokus på individens perspektiv gemensamt ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, för personens fortsatta vård och omsorg. Ett centralt begrepp är fast vårdkontakt, en funktion i öppenvården som ansvarar för att samordna planeringen kring personens fortsatta vård, stöd och omsorg. Den fasta vårdkontakten kommer i realiteten främst finnas på vårdcentralerna, varför det här kan behöva ske en förändring av arbetssätt och rutiner i redan pressade organisationer.

Slutenvården får ett större ansvar för att korrekt och tillräcklig information skickas till alla berörda parter redan vid inskrivning av en person, detta för att underlätta övergången mellan olika instanser. Genom en förbättrad utskrivningsprocess kan kommunen tidigt planera sina insatser och exempelvis förbereda boendesituationen i god tid innan personen skrivs ut från sjukhuset.

Överenskommelse om samverkan

Kommuner och landsting rekommenderas komma överens om samverkan och ansvarsfördelning vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt reglering av kommunens betalningsansvar. I de fall parterna inte kommer överens övergår betalningsansvaret till kommunen efter tre dagar, en minskning från nuvarande fem.

För att öka beredskapen har det politiska samrådsorganet SRO genom den strategiska beredningsgruppen lämnat ett förslag till överenskommelse och gemensam riktlinje som nu är ute på remiss. De politiska instanserna i kommunerna och Västra Götalandsregionen väntas fatta beslut om överenskommelsen i slutet av 2017. Målet med den nya lagen är i slutändan att kunna garantera en genomgående trygg och säker vård för personer som har behov av samordnade insatser från öppenvården, hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten.

-        Lagen gör att personen garanteras delaktighet och får kontroll över sin situation. Ytterst är det också en fråga om vårdplatser. Jag tror att samverkan och ständiga förbättringar leder till att vi löser ut den knuten på sikt, säger Ida Wernered.

Röster om förändringen

Christer Andersson, verksamhetschef, Nötkärnan Bergsjön vårdcentral

”Jag är positiv till funktionen fast vårdkontakt men jag tycker inte att man ska reglera hur-frågorna. Det är bättre att låta vårdcentraler pröva olika varianter eftersom vi har olika förutsättningar. Det är säkert bra att göra en planering som finns dokumenterad, men jag är rädd för att det blir för mycket administrativa krav. Samverkan låter fint på pappret men är knöligt i verkligheten. Jag tror att vi först måste bygga upp en primärvård med tillräckligt många allmänspecialistläkare och inte definiera fram en massa möten utan kommunicera efter behov. Dessutom behöver vi ett IT-system som stödjer dokumentation och kommunikation i ett.”

Marianne Thordén, rehabiliteringschef, Kungälvs sjukhus

”Kungälvs sjukhus är bra på att samverka med primärvård och kommunal hälso- och sjukvård eftersom vi har samverkat i många år. Det här är inget främmande för oss. Vi känner varandra vid namn vilket är en fördel och jag tror att vi kommer att ha det lättare än många andra. Jag tror att vi kommer att behöva göra några förändringar i bemanningen initialt och över tid kanske vi behöver ha en form av jourverksamhet och arbeta 7 dagar i veckan. För att öka personalstyrkorna inom vissa yrkesgrupper behövs extra resurser genom en politisk förändring. Skulle man ta resurserna från den dagliga verksamheten kommer vardagen att bli ännu sämre och det kommer att bli särskilt kännbart för små verksamheter. Jag tror att det här första året blir ett slags läroår och förhoppningsvis får rehabiliteringen en större plats i vårdprocessen. Den yttersta vinsten med lagen tror jag blir att patienten kan vara mer delaktig i och få mer makt över sin egen planering av vård.”

Jane Johansson, biträdande sjukhuschef, Skaraborgs sjukhus

”Det här är högaktuellt för oss och vi har riggat en organisation som arbetar med omställningsarbete överlag. Den största utmaningen för vår del blir att få till en kvalitetssäkrad utskrivningsinformation med allt som nästa vårdgivare behöver. Vi måste också ha en bra samverkan med primärvården och vår egen öppenvårdsverksamhet och hitta former och rutiner för hur man vårdplanerar på ett effektivt och säkert sätt. Men överlag fungerar det rätt väl här, de flesta kommuner lyckas ta hem sina patienter inom karensdagarna. Däremot har vi ett jättestort problem på sjukhuset med vårdplatsbrist. Så om vi kan få bättre snurr på vårdplatserna genom att man kan åka hem den dagen man är utskrivningsklar så kan vi använda platserna på ett effektivare sätt och då till de patienter som under hela vårdtiden är i behov av inneliggande slutenvård. Intentionen med lagstiftningen är att patienten ska få vård på rätt vårdnivå och det är klart att det ger ett effektivare sjukvårdssystem.”

Lisbeth Tilly, förvaltningsområdeschef vård och omsorg, Orust kommun

”Den här förändringen är nödvändig och jag tror att de grupper som är i störst behov av den samlade vården kommer att få en större säkerhet och trygghet. Vi har en fantastisk sjukvård men vi är inte bra på att organisera den. Alla jobbar på i sin värld och det är tre olika världar. I min kommun har vi inte tillräckligt med särskilda boenden men jag tror att vi har byggt bort platsbristen inom 1,5 år. Vi tittar mer och mer på hur vi kan samverka med primärvården genom mobila team och hur rehabiliterings-personal och sjuksköterskor kan arbeta hemma hos patienter. Jag tror att de områdena rymmer våra utmaningar men också våra möjligheter. Alla är på tårna här och det finns hur mycket kunskap som helst.”


Senast uppdaterad: 2018-05-28 17:10