Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Checklista för SIP-processen

Bild av SIP-processensex steg: Upptäck behov, förbered, kalla/bjud in till SIP-möte, SIP-möte, följ upp och avslut.

Checklista för SIP-processen ska underlätta och vägleda i arbetet med SIP-processen.

Checklista för SIP-processen, för utskrift, PDF

Innan mötet

Följande steg görs innan mötet.

Upptäck behov

 • SIP i Öppenvården
  • Den enskilde har behov som innebär att det finns eller krävs insatser från båda huvudmän?
  • Bedöm om en SIP krävs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. (systematisk behovsbedömning).
 • SIP i samband med utskrivning från slutenvården.
  • Den enskilde har behov som innebär att det finns eller krävs insatser från båda huvudmän efter utskrivning från slutenvården?
  • SIP ska alltid erbjudas för en trygg och säker hemgång. Den enskilde tackar ja eller nej.

Förbered

 • Möte med den enskilde innan kallelse till SIP
 • Informera den enskilde om SIP-processen. Informera den enskilde på det sätt hen önskar informationen.
 • Vad är viktigt för dig? Kartläggning med den enskilde och ev närstående (se bilaga 1).
 • Vilka ska komma och vad vill vi med mötet?
 • Skapa tydliga frågeställningar inför mötet (utifrån de kortsiktiga målen).
 • Samtycke till att informationsutbyte sker (se vidare under Samtycke).
 • Är förmöte med den andra huvudmannen och/eller inbjudna aktörer aktuellt?
 • Kostnadsfördelning mellan huvudmän vid placering i HVB? (se bilaga 2).

Samtycke

 • Utifrån den enskildes behov och de insatser som krävs kallas huvudmännen och inbjudna aktörer till mötet.
  • Ta reda på vad den enskilde INTE vill att samtycket ska gälla.
  • Informera tydligt om att detta samtycke gäller.
  • Informera tydligt om att detta samtycke är tidsbegränsat till och med.

Kallelse/Inbjudan

 • Skriftlig kallelse skickas till huvudmännen.
 • Skriftlig inbjudan skickas till inbjudna aktörer.
 • Förbered för Skypedeltagande.
  • Skicka Skypelänk.
 • Kallelse finns i gällande IT-system och som framtagen mall.
  • Särskilt viktig information -finns det? Så som tolk, hemlig adress.
  • Kallade till mötet.
  • Kostandansvar är utrett (se Förberedelse, ovan).
  • Ta om möjligt telefonkontakt med de som ska bjudas in (speciellt om någon person är särskilt viktigt för mötet).
  • Stäm av möjlig mötestid (gäller vid första mötet).
  • Ta reda på ev. Skypedeltagande.
  • Berätta kort om frågeställningarna.
  • Tydlig tidsram anges för mötet.
 • Du har blivit kallad/inbjuden till SIP-möte.
  • Kontakta sammankallande om kallelsen kommit till fel verksamhet.
  • Ta reda på vilken verksamhet inom din huvudman som är aktuell deltagare på SIP-mötet.
  • Meddela sammankallande om vem som kommer medverka på mötet.
  • Förbered dig inför mötet utifrån målet med mötet och de frågeställningar som finns. Vad kan du tillföra utifrån din verksamhet? Skaffa mandat i frågor om du behöver det!
  • Förbered för digitalt möte. Kontrollera tekniken.

Under mötet

Följande steg görs under mötet.

 • Förbered för Skypedeltagande.
  • Kontrollera tekniken.
 • Dagordning (se bilaga 3).
 • Se till att någon dokumenterar – SIP.  (se bilaga 5) Skriv på ett sätt så att alla förstår, använd inga förkortningar eller verksamhetsbegrepp.
 • SIP ersätter inte den dokumentation som respektive huvudman och inbjudna är skyldig att göra.

Möteshygien för samtliga deltagare

 • Kom väl förberedd.
 • Håll tiden.
 • Låt alla komma till tals.
 • Lyssna aktivt och ta ansvar för ditt deltagande.
 • Använd ett enkelt språk.
 • Tala om vad du kan bidra med, inte vad någon annan borde göra.
 • Vara uppmärksam på den enskildes och ev närståendes reaktioner under hela mötet samt bidra till att de känner delaktighet.

Innan mötet avslutas

 • Sammanfatta det ni kommit fram till. Gärna så alla ser via kanon eller på Whiteboard.
 • Se till att alla på mötet får ett exemplar av SIP.
 • Boka tid för uppföljning.
 • Huvudansvarig är utsedd.
 • Tydliggör vad som gäller om den enskildes livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen.

Efter mötet

Följande steg görs efter mötet.

 • Du är ansvarig för insatser till den enskilde.
  • Efter mötet ansvarar varje huvudman, inbjudna aktörer och den enskilde för att utföra sina insatser enligt SIP.
  • Du meddelar huvudansvarig för SIP om den enskildes livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen.
 • Du är huvudansvarig för SIP.
  • Efter mötet ansvarar varje huvudman, inbjudna aktörer och den enskilde för att utföra sina insatser enligt SIP.
  • Om den enskildes livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen, sammankallar du berörda och den enskilde för att följa upp arbetet.

Uppföljning

 • Du är huvudansvarig för SIP
  • Du ansvara för uppföljning av insatser inför uppföljningsmötet
  • Den enskildes behov och formen av insatser som avgör hur och när uppföljning ska ske. Under uppföljningen utgår man ifrån upprättad SIP.

 


Senast uppdaterad: 2020-12-14 13:23