Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

SIP för barn och unga

En pappa bär två yngre barn på en äng.Ett äldre barn springer längre fram på ängen.

Här kan du läsa om alla steg i processen när du ska upprätta en SIP för barn och unga.

För att barn ska vara trygga, klara skolans kunskapskrav och känna delaktighet i samhället kan de under sin uppväxt behöva hjälp med stödinsatser från skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Eftersom barn och unga spenderar mycket tid i förrskola, skola och gymnasiet är de en viktigt part i samverkan vid en SIP. I Västra Götalands län är att förskola/skola och gymnasiet är en likvärdig part i arbetet med SIP som andra aktörer är enligt lag.

Medarbetare inom kommun (socialtjänst,  hälso- och sjukvård samt skola) och regional hälso- och sjukvård ska starta SIP-processen när någon av dem bedömer att den enskilde behöver insatser från båda huvudmännen. Andra berörda aktörer kan påtala att behov finns.
Läs mer under Stödmaterial - Andra berörda aktörer (länk)

Den enskilde och närstående kan också efterfråga ett SIP-möte och upprättande av SIP. Den enskildes och närståendes bedömning om behovet av en SIP är av stor betydelse. Att neka den enskilde en SIP bör endast ske i undantagsfall och skälet ska dokumenteras.

SIP-processen ska starta utan dröjsmål, vilket ofta innebär inom några dagar från att behovet är upptäckt och bedömt. Vid in- och utskrivning gäller annan tilläpning- Se SIP-processen vid in- och utskrivning.

Det är viktigt att den enskildes behov får avgöra när SIP-mötet hålls. Ibland kan det vara nödvändigt med ett snabbt SIP-möte, ibland kan det vara av vikt att hitta en tid som passar de som har god kännedom om den enskilde. SIP-mötet bör hållas inom tre veckor efter det att behovet är upptäckt. Inför utskick av kallelse bör en muntlig kontakt ha skett med berörda.

Idag finns beslut om länsövergripande riktlinjer - VästBus riktlinjer [1] där även skolan omfattas som jämbördig samverkanspart, så som socialtjänst och  hälso- och sjukvård enligt ovan nämnda lagar.
Åtagandet innebär därför en skyldighet för skolan, som för socialtjänst och hälso- och sjukvård , att vid behov ta ansvar för att starta denna SIP-process.
[1] ”Överenskommelse för barn och ungas hälsa” och denna riktlinje för SIP kommer ev hösten 2021 att ersätta tidigare Västbus riktlinjer
 
Exempel på när SIP kan behövas:

 • Det finns behov av insatser från de båda huvudmännen.
 • Den egna verksamheten kan inte ensam tillgodose behovet av stöd.
 • Kompetens behövs från flera verksamheter.
 • Ansvarsfördelning behöver tydliggöras.
 • Insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning.
 • Verksamheter sinsemellan har behov av att veta vad andra gör för att kunna ge rätt stöd.
 • En person upplever att hen ”hänvisas runt”.
 • Stora kognitiva besvär som medför att det är svårt att planera i hemmet.
 • Komplexa situationer där flera öppenvårdsmottagningar behöver vara med i samordningen. Det kan till exempel vara en tidigare frisk patient som efter sjukdom eller trauma medför stora nyinsatta insatser och samordning kring detta.
 • när ett barn behöver ha kontakt med flera olika samhällsinstanser samtidigt såsom skolan, socialtjänsten, LSS-verksamheten och barn- och ungdomspsykiatrin
 • när barnets vårdnadshavare lägger ner mycket tid på att förmedla information mellan olika verksamheter
 • om en ungdom missbrukar

när ett barn inte går i skolan

när ett barn är placerat, asylsökande eller nyanlänt behöver det ofta hjälp från olika samhällsinstanser och kan därför ha god hjälp av en SIP. Se vidare Överenskommelse för barns hälsa i VG (länk)

när ett barn är barn som anhörig

Information om steg 2 i SIP-processen.

Här kommer det att finnas mer information om steg 3 i processen.

Här finns mer information om steg 4 i SIP-processen.

Här finns mer information om steg 5 i SIP-processen.

Här finns information om steg 6 i SIP-processen.

Här finns information om steg 7 i SIP-processen.


Senast uppdaterad: 2020-08-24 10:33