Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kunskapsstyrning i samverkan

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det övergripande syftet med att införa kunskapsstyrning är att få en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg.

Systemet för kunskapsstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå samt i samverkan mellan olika nivåer. I Västra Götaland arbetar kommunerna (via VästKom) och Västra Götalandsregionen tillsammans i de kunskapsstyrningsfrågor som rör båda parter. 

Överenskommelse mellan kommuner i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen om gemensam kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård med angränsande socialtjänst.

Kunskapsrådet   

För att Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen ska kunna samverka kring kunskapstyrning på ett sammanhållet och effektivt sätt, har VästKom och VGR etablerat ett gemensamt råd för kunskapsstyrning. Kunskapsrådet ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt att koordinera och vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen.

Mer om kunskapsrådet

Områden för samverkan

Av de tjugofyra nationella och regionala programområdena inom kunskapsstyrning, har sex programområden bedömts vara aktuella för samverkan. Dessa är:

  • Levnadsvanor
  • Barn och ungas hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Äldres hälsa
  • Rehabilitering
  • Habilitering och försäkringsmedicin
  • Primärvård
Ordförande Kunskapsrådet, VGR Anders Carlqvist
Kommande ordförande Kunskapsrådet, VGK Ann-Charlotte Järnström
RPO Barn och Ungdomars hälsa Niklas Segerdahl
RPO Levnadsvanor Mats Börjesson
RPO Primärvårdsråd Jörgen Månsson
RPO Psykisk hälsa Lise-Lotte Risö Bergerlind
RPO Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin Annika Waser
RPO Äldres hälsa Simina Gherman
Socialchef Boråsregionen Sandra Säljö
Socialchef Skaraborg Magnus Schedin
Socialchef Fyrbodal Tommy Almstrom
Socialchef Göteborgsregionen Ebba Gierow
Avdelningschef, Individ- och familjeomsorg, funktionshinder och folkhälsa Louise Säljö
MAS, Boråsregionen Carina Molander-Ivarsson
Ersättare  Åsa Fredriksson 
SAS, Trollhättan Marianne Brattberg
Ersättare  Per-Gunnar Lundén 
Processledare, VGK Charlotta Wilhelmsson
Processledare, VGR Kerstin Hinz

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och kommunerna arbetar gemensamt med nationell kunskapsstyrning för att socialtjänsten ska bli mer jämlik, jämställd och evidensbaserad.

Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten på SKR:s webbplats

Webbplatsen kunskapsguiden.se är kommunernas gemensamma nationella kunskapsstöd.

Kunskapsguiden.se 

Sedan 2010 finns regionala samverkans- och stödstrukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård. Stödstrukturerna är utformade utifrån förutsättningarna i respektive län. Syftet med de regionala stödstrukturerna är att stötta samverkan i frågor som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård mellan kommuner och mellan kommuner och landsting.

Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) på SKR:s webbplats

Med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR), etablerar alla Sveriges regioner ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Ett NPO består av experter med bred kompetens inom fältet och representation från samtliga sjukvårdsregioner. Det finns 24 nationella programområden (NPO) och ett nationellt primärvårdsråd.

Om nationell kunskapsstyrning på SKR:s webbplats

Om nationella programområden på SKR:s webbplats

I Västra sjukvårdsregionen (Västra Götalandsregionen och Region Halland) har 24 regionala programområden (RPO) samt ett Primärvårdsråd bildats. Varje programområde leder kunskapsstyrningen inom sitt respektive område.

Regional kunskapsstyrning på Västra Götalandsregionens webbplats

Arbetet med att införa systemet för regional kunskapsstyrning samordnas av RESAK - Regional samordning av kunskapsstyrning.

Kontaktuppgifter till RESAK

Processledare

Charlotta Wilhelmsson

Strateg Välfärdsutveckling Västkom
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Kerstin Hinz

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-06-11 11:32