Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Västbus riktlinjer

Västbus riktlinjer gäller

OBS! Revidering av Västbus riktlinjer pågår. Ett nytt förslag till överenskommelse är framtaget och beslut väntas tas våren 2019. De gamla riktlinjerna (reviderade 2012) fortsätter gälla tills revideringen är klar. 

Västbus är riktlinjer i Västra Götaland framtagna för att barn och unga med psykisk/psykiatrisk och social problematik inte ska hamna ”mellan stolarna”, det vill säga komma kläm mellan verksamheter.

Samverkansparter som riktlinjerna berör

Riktlinjerna vänder sig till chefer och medarbetare från de 49 kommunerna i Västra Götaland (framför allt socialtjänst och skola men även andra aktörer kan vara aktuella) samt Västra Götalandsregionen (barnpsykiatri, primärvård, ungdomsmottagningar och annan hälso- och sjukvård som vänder sig till barn och unga).

Målgrupp för riktlinjerna

Målgruppen för riktlinjerna omfattar barn och unga till och med 20 år som behöver insatser från olika verksamheter. Inom målgruppen finns stor spridning gällande problemtyngd och därmed behov av stöd. I riktlinjerna sägs att det är en rättighet för varje barn att mötas med resurser utifrån sina behov.

Riktlinjernas innehåll är indelat i följande avsnitt

  1. Gemensamma grundläggande värderingar - utgångspunkten för riktlinjerna
  2. Förtydligande av målgrupp och ansvar - vilka barn, ungdomar och aktörer som innefattas av Västbus
  3. Samverkansskyldighet/Informationsskyldighet - förtydligande av parternas skyldigheter kring samverkan
  4. Gemensam kompetensutveckling - parternas ansvar för skapande av bas för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
  5. Samverkan kring det enskilda barnet - en tydlig modell för samverkan kring det enskilda barnet/ungdomen enligt Västbus
  6. Ansvar för boende, sociala insatser, psykiatrisk utredning, vård och behandling vid placering utanför hemmet - tydliggörande av ansvarsfördelning under dessa omständigheter
  7. Organisering, avvikelserapportering och uppföljning av riktlinjerna lokalt/delregionalt/regionalt - hur Västbusarbetet i länet strukturellt ska fungera på olika nivåer samt vilket uppdrag respektive nivå har

Allsidig elevutredning

I samband med reviderandet av Västbus riktlinjer 2012 antogs ej riktlinjerna kring allsidig elevutredning då dessa enbart är en sammanfattning av befintlig skollag. Den är dock en enkel och överskådlig sammanfattning, i synnerhet för professioner som ej arbetar inom skolan. Västbus styrgrupp beslutade därför i november 2013 att publicera dem på hemsidan som en rekommendation vid namn Råd och stöd allsidig elevutredning.


Senast uppdaterad: 2018-06-05 14:59