Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Samordnad individuell plan, SIP - Patientkontrakt

- Att sammanföra nödvändiga begrepp och hantering så att Regional riktlinje för Patientkontrakt och länsgemensam riktlinje för SIP förstärker varandra

1. Bakgrund

2018 Uppdrag från VVG att ”Stärka arbetet med samordnad individuell plan - SIP i Västra Götaland” bland annat ta fram en reviderad Riktlinje för SIP i VG. Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och region ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. Utöver lagstiftning i SoL och HSL finns sedan 1 januari 2018 även Lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Enligt denna lagstiftning ska den enskilde erbjudas en SIP om det vid utskrivning från slutenvården framkommer att det finns insatser från både kommun och region. Denna lagstiftning ska även den införlivas i Västra Götalands riktlinjer och mallar samt utbildningar. De förväntade effekterna är att Samordnad individuellt plan (SIP) ska erbjudas och upprättas för alla personer som har behov av samordnade insatser. Tydlighet ska finnas inom samtliga verksamheter inom Västra Götaland när och hur SIP upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå. Patientsäkerheten stärks och individen får en tryggare och bättre vård och omsorg.

2020 gav hälso- och sjukvårdsdirektören ett uppdrag att ta fram en regional riktlinje avseende patientkontrakt. Riktlinjen ska harmoniera med intentionerna i den statliga utredningen om Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01), samt utredningens förslag om en författningsreglering. En Regional Riktlinje (RR) togs fram. Beslut om RR Patientkontrakt fattades av hälso- och sjukvårdsdirektören den 25 februari 2021 inom Västra Götalandsregionen.

Inom Västra Götaland finns det en länsgemensam riktlinje för SIP och en Regional riktlinje för Patientkontrakt som båda bygger på en individuell plan men med skillnaden att RR för Patientkontrakt enbart gäller inom VGR. Det har uppmärksammats de båda riktlinjerna överlappar varandra till stor del, men med några få undantag kring begreppen; bl.a. sammanhållen planering som finns inom patienkontrakt och individuell plan/SIP som används som begrepp inom SIP riktlinjen. Gemensamt för dem båda är att de utgår ifrån följande:

 • Personcentrerat arbetssätt
 • Utgå ifrån den enskildes behov och önskemål ”Vad är viktigt för dig?”
 • Fast vårdkontakt/ Huvudansvarig för SIP
 • En gemensam plan/planering med och runt den enskilde
 • Tydlighet i tider och möten
 • Den enskildes samtliga kontakter

Ett förtydligande behövs, kring hur de båda dokumenten tillsammans bidrar i planeringen för den enskilds behov för att tydliggöra när och hur patienkontrakt och SIP ska användas.

Uppdraget ska utgå från intentionerna i Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland.

2. Uppdraget

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ska tillsammans:

 • genomföra en omvärldsbevakning hur man arbetar med SIP och patienkontrakt i samverkan mellan kommun och region i andra delar av Sverige
 • klargöra och komma överens om begrepp och definitioner för Patienkontrakt och SIP
 • ta fram förslag till hur man långsiktig kan samverka kring patienkontrakt och SIP och förtydliga det gemensamma användningsområdet
 • planera för informationsmaterial till invånare i Västra Götaland
 • bidra med att planera för ett digitalt stöd (FVM, Millennium som stödjer det gemensamma arbetet)
 • Resultatet presenteras i en rapport.

3. Syfte

Att klargöra nödvändiga begrepp och hantering så att Regional riktlinje för patientkontrakt och länsgemensam riktlinje för SIP förstärker varandra och tydliggöra när och hur patienkontrakt respektive SIP ska användas i Västra Götaland.

Detta möjliggör vidare gemensam kommunikation och informationsinsatser gentemot såväl medarbetare som invånare i den pågående implementering som finns kring båda riktlinjerna.

4. Organisation

Uppdragsgivare

Hälso- och sjukvårdsdirektör VGR, Verkställande direktör, VästKom

Styrgrupp

Vårdsamverkan Västra Götaland

Arbetsgrupp

 • En processledare
 • Från kommunerna och VGR:
 • 2-3 personer från respektive huvudman
 • Representant från GITS
 • Representant från FVM

5. Tidplan

 • Uppstart av arbetsgrupp nov-21
 • Framtagande av förslag: mars-22
 • Till VVG för ställningstagande april-22


För Västra Götalandsregionen 
Jan Kilhamn

För VästKom
Ann-Charlotte Järnström

Uppdragshandling Samordnad individuell plan, SIP - Patientkontrakt, PDF


Senast uppdaterad: 2021-10-06 15:32