Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Primärvårdsuppdraget: Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård

Uppdraget innebär att beskriva parternas primärvårdsuppdrag och gemensamma behov av utveckling i och med en ny skrivning av primärvårdsuppdraget i Hälso- och sjukvårdslagen.

Bakgrund

Hälso- och sjukvården bör ställas om så att primärvården (både kommunalt och regional finansierad primärvård) är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. Samverkan mellan regionen och kommunerna är centralt för att uppnå en god och nära vård.

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan. Målet är också att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. En utveckling mot en mer nära vård med primärvården som nav i utvecklingen syftar vidare till att kunna möta de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför och att använda de gemensamma resurserna mer effektivt. En reformering av primärvården har inletts, med särskilt fokus på tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.

En ny beskrivning av primärvårdens grunduppdrag för kommunerna och regionen införs i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och träder i kraft den 1 juli 2021.

I Västra Götaland har kommunerna och Västra Götalandsregionen (VGR) tagit fram en remissversion: Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård, som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030.

Revideringen av det länsgemensamma avtalet kring hälso- och sjukvård och arbetet med gemensam färdplan har tydliggjort ett behov av att beskriva regionens och kommunernas primärvårdsuppdrag samt hur vi utifrån detta kan planera en god och nära vård. I samband med ny skrivning av primärvårdsuppdraget i hälso- och sjukvårdslagen bör en översyn göras om eller hur detta påverkar vårt länsgemensamma Hälso- och sjukvårdsavtal.

Syfte

Att tydliggöra kommunernas respektive VGR:s primärvårdsuppdrag för att stärka primärvården som navet i utvecklingen inom hälsa, vård och omsorg och underlätta samverkan mellan huvudmännen.

Uppdrag

 • Att med utgångspunkt från ny skrivning primärvårdsuppdraget i HSL
  • beskriva kommunernas primärvårdsuppdrag
  • beskriva VGRs primärvårdsuppdrag
 • Att utifrån dessa beskrivningar identifiera samverkansområden och gränssnitt samt ta fram förslag till gemensam utveckling

Organisation

 • Uppdragsgivare: Samrådsorganet (SRO)
 • Uppdragstagare: Hälso och sjukvårdsdirektör, VGR och Direktör, VästKom.
 • Styrgrupp: Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Arbetsgrupp

 • Processledare VGR
 • Processledare VästKom
 • En representant från respektive kommunalförbundsområde samt Göteborgs stad
 • Fem representanter från VGR
 • Vid behov adjungerande jurister från VGR och kommunerna

Tidplan

2021 -05 Uppstart av arbetsgrupp
2021- 11 Förslag klart
2021- 12 VVG
2022-02 SRO

Uppdragshandling: Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård - Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag, med underskrift, PDF


Senast uppdaterad: 2021-06-09 15:12