Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar

Uppdragshandling för Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar fastställdes i VVG 10 februari 2022.

Synpunktsrunda genomförd

Sedan april 2022 har en arbetsgrupp arbetat med att ta fram förslag på Länsgemensam riktlinje för Öppenvårdsprocessen i Västra Götaland. Under november och december 2022 pågick synpunktsinhämtning på framtaget förslag. Information gick ut till samtliga kommuner, Västra Götalandsregionens berörda förvaltningar samt till delregional vårdsamverkan och GITS.

Förslag på Länsgemensam riktlinje för Öppenvårdsprocessen i Västra Götaland.

Bakgrund 

Inom Västra Götaland finns det en länsgemensam överenskommelse och riktlinje för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Under revideringen av hälso- och sjukvårdsavtalet och de ingående överenskommelserna våren 2021 har avsaknad av öppenvårdsprocess identifierats ett flertal gånger. 

Med öppenvårdsprocessen menas informationsöverföring och samverkan kring individer som inte hanteras enligt riktlinjen för in- och utskrivningsprocessen. Behov av att säkerställa vårdövergångar i öppenvård kan identifieras på sjukhusens öppenvårdsmottagningar, regionens primärvård och den kommunala primärvården. Processen är inte avgränsad till någon specifik målgrupp. Behovet av samordning vid informationsöverföring mellan kommun och region är avgörande för patientsäkerheten. 

Trygg och säker informationsöverföring samt patientdelaktighet säkerställs med stöd av riktlinjen för SIP- Samordnad individuell plan vid både in- och utskrivningsprocessen och öppenvårdsprocessen. 

Syfte 

Syftet är att öka patientsäkerheten och säkerhetsställa informationsöverföringen i öppenvårdsprocessen. Riktlinjen ska stödja ett personcentrerat förhållningssätt vid vårdövergångar där patienten är delaktighet i processen utifrån sina egna möjligheter. 

Uppdraget 

Uppdraget ska utgå från intentionerna i ”Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård” och Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra Götaland samt rapport Primärvårdsuppdraget. 

Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ska tillsammans 

  • Granska delregionala lösningar för öppenvårdsprocessen  
  • Beskriva olika exempel på öppenvårdsprocesser ur ett patientperspektiv 
  • Ta fram förslag på ny gemensam riktlinje för öppenvårdsprocessen 
  • Beskriva när, hur och vad som ska kommuniceras mellan verksamheter, vårdnivåer och huvudmän 
  • Beskriva rollen fast vårdkontakt i öppenvårdsprocessen 
  • Beskriva betydelsen av SIP i öppenvårdsprocessen 
  • Ta fram material för att stödja implementeringen 
  • Beskriva processen utifrån fallbeskrivningar/flödesbilder 

Det förslag till Riktlinje för öppenvårdsprocess som tas fram ska vara hållbar över tid, stödjas av de IT-system som finns tillgängliga idag samt samordnas med designen av FVM för att undvika manuell hantering. Begrepp och termer som används i beskrivningen av öppenvårdsprocessen ska tas fram i nära samarbete med designen av FVM.  

Organisation   

Uppdragsgivare  

Hälso- och sjukvårdsdirektör VGR, Verkställande direktör, VästKom  

Styrgrupp 

Vårdsamverkan Västra Götaland 

Arbetsgrupp 

1 Processledare Västra Götalandsregionen 

1 processledare VästKom 

Från VGR: 5 personer 

Från Kommunerna: 5 personer  

Från FVM/SAMSA: adjungerad 

Brukarrepresentation 

Tidplan för förankring och beslut 

Uppstart av arbetsgrupp april, 2022  

Framtagande av förslag: oktober, 2022 

Till VVG för ställningstagande februari, 2023 

Uppdragshandlingen beslutades 2022 02 10 

Uppdragshandling Öppenvårdsprocessen – patientsäkra vårdövergångar, PDF

Malin Swärd Davidsson

Strateg Välfärdsutveckling, Nära vård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lena Arvidsson

Processledare Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-10 15:18