Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Länsgemensam uppföljning av god och nära vård

Uppdragshandling för länsgemensam uppföljning av god och nära vård fastställdes i VVG 10 februari 2022.

Kommunerna och Västra Götalandsregionen har gemensamt ansvar för utveckling av sammanhållen hälsa, vård och omsorg vilket även innebär ansvar för gemensam uppföljning. Gemensam uppföljning kan vara på patientnivå men behöver även ske på systemnivå. 

Uppföljning på patientnivå kan till exempel ske via patientresa, avvikelserapporter och händelseanalyser. Merparten av de mått som ska följas på systemnivå måste komma från befintliga system och komplettera den nationella uppföljningen. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Under 2022 fattas beslut om ny gemensam strategi, Färdplan för god och nära vård samt en revidering av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Under början av 2022 publiceras även en rapport om primärvårdsuppdraget. Vikten av följsamhet till gemensamt framtagna styrdokument har framkommit under arbete med både färdplan och revidering av hälso- och sjukvårdsavtalet samt vid framtagande av rapport kring primärvårdsuppdraget. 

En plan för gemensam uppföljning och analys kopplas dels till dessa gemensamma dokument samtidigt som hänsyn ska tas till nationella initiativ. Utgångspunkten är att samla befintliga data till gemensam analys. I bilaga till uppdraget finns exempel på pågående arbete och medskick från arbetet med länsgemensam färdplan som ska beaktas i arbetet. 

Syfte 

Utifrån den länsgemensamma utvecklingsstrategin och hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser ta fram förslag till partsgemensam uppföljning och analys, med målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård.  

Bakgrund 

Inom hälso- och sjukvården pågår en reform med en förflyttning från sjukhustung vård till en mer nära vård där primärvården ska utgöra navet. I den statliga utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) betonas vikten av att kunna följa primärvårdens insatser på nationell, regional och lokal nivå. 

Inom Västra Götalands län har vi inom ramen för vårdsamverkan etablerat flera uppföljningsstrukturer. Det gemensamma verktyget SAMSA hanterar delar av Informationsutbytet mellan huvudmännen i samband med vårdövergångar.  

Då utbyggnaden av den nära vården mer fokuserar på personcentrerad vård och vård i hemmet är det av vikt att framtida uppföljningar omfattar patientens upplevelse av vården. 

Det finns även behov av att mäta hur väl vår samverkan fungerar samt effekterna av olika åtgärder för att primärvården, såväl regionfinansierad som kommunalt finansierad, är navet i utvecklingen. 

Uppdrag 

  • Ta fram goda exempel på gemensam uppföljning med stöd av omvärldsbevakning främst på nationell nivå. 
  • Föreslå modell för uppföljning med indikatorer, process för inhämtande, analys och redovisning, inklusive frekvens 
  • Föreslå modell för uppföljning som säkerställer omhändertagande av patientens åsikter 
  • Ta fram ett utkast till första uppföljning utifrån tillgängliga indikatorer 

Uppdraget omfattar alla målgrupper och inkluderar både hälso- och sjukvård samt förebyggande arbete och bör komplettera det nationella uppföljnings- och analysarbetet. Det förslag till modell som tas fram ska vara hållbar över tid och så långt som möjligt stödjas av de system vi har idag för att undvika manuell hantering. Uppdraget ska innehålla förslag till kostnader och förvaltning av den länsgemensamma uppföljningen. 

Uppdraget ska redovisas i en rapport. 

Organisation 

Styrgrupp och uppdragsgivare 

Rapporten ska presenteras och godkännas av SRO, regionalt politiskt samrådsorgan. 

Styrgrupp  

Vårdsamverkan Västra Götaland  

Uppdragsgivare   

Hälso- och sjukvårdsdirektör VGR, Verkställande direktör, VästKom  

Arbetsgrupp 

Arbetsgruppen består av fem personer från VGR och fem personer som företräder kommunerna i Västra Götaland varav en processledare från VGR och en från VästKom.

Tidsplan 

Efter beslut om uppdragshandling (VVG) utses arbetsgruppen av respektive parter i samverkan för att uppnå maximal kompetens. Arbetet består sannolikt i både dokumentgenomgång, deltagande i nationella forum samt regionala workshops med berörda personer. Resultatet med förslag till modell presenteras i en rapport tillsammans med ett första utkast utifrån befintliga data. 

Uppstart av arbetsgrupp: april 2022   

Förslag presenteras för VVG: oktober 2022  

Till SRO för ställningstagande: december 2022  
 
Uppdragshandlingen beslutades 2022 02 10 

Uppdragshandling och bilaga i PDF

Uppdragshandling: Länsgemensam uppföljning av god och nära vård, PDF

Malin Swärd Davidsson

Strateg Välfärdsutveckling, Nära vård
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hanna Svanström

Västra Götalandsregionen
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-24 11:55