Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avvikelser i samverkan

Ett uppdrag kring digital avvikelsehantering i samverkan pågår. Syftet är högre patientsäkerhet, att göra det enkelt att rapportera avvikelserna och följa processtegen och att möjliggöra utveckling av verksamheter och vård.

Rapportering av negativa händelser och tillbud är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet. I enlighet med Socialstyrelsens författning (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska säkerställas att analys, utvärdering, uppföljning och återkoppling sker av inträffade händelser.

För de processer som är gemensamma mellan flera vårdgivare (Västra Götalandsregionen, kommuner och privata vårdgivare) finns idag inget gemensamt IT-stöd för avvikelser.

I hälso- och sjukvårdsavtalet står:

Gemensamma strategiska beslut om e-hälsa, it-stöd och informationsförsörjning.

 • It-stöd ska kunna omhänderta överföring av medicinsk information, information om rehabilitering och omsorg, aktuella läkemedelsordinationer samt avvikelserapporter i samverkansfrågor
 • Individens perspektiv och behov är i centrum för utveckling av nya digitala lösningar

Ett uppdrag kring digital avvikelsehantering har startast i syfte att:

 • Skyndsamt få en högre patientsäkerhet genom att etablera gemensam rutin och ITstöd för avvikelsehantering i samverkan, där nuvarande manuella fax-rutiner med personuppgifter ersätts
 • Effektivisera hanteringen av avvikelser. Det ska vara enkelt att rapportera avvikelserna och följa processtegen i avvikelsehanteringen 
 • Möjliggöra utveckling av verksamheter och vård genom en effektiv och gemensam avvikelsehantering

Uppdraget innebär att:

 • Ta fram länsgemensam rutin för avvikelsehantering
 • Sammanställa nuvarande rutiner för avvikelsehantering i samverkan, identifiera skillnader och likheter
 • Kartlägg och beskriv inom vilka områden av HoS-avtalet som avvikelserapportering skett
 • Föreslå en ny gemensam rutin för avvikelsehantering i samverkan
 • Beskriv övergripande konsekvenser för hur organisationernas egna rutiner hanteras i relation till de i samverkan 
 • Föreslå ett IT-baserat stöd som kan motsvara rutinen. MedControl ska beaktas som alternativ
 • Beakta juridiska krav och riskbedöma dessa utifrån syfte och verksamhetens behov
 • Föreslå modell för lärandeprocess i samverkan
 • Utvärdera rutin inklusive IT-stöd i en delregional implementering (pilot)
 • Föreslå länsgemensamt implementeringsprojekt för vårdhuvudmännen

Perspektiv som ska beaktas:

 • Avvikelsen ska kunna administreras oberoende av antalet aktörer eller huvudman
 • Framtidens vårdinformationsmiljö och tidsplan för FVMs införande
 • Stöd för händelseanalys, nationell tjänst
 • Handläggningsprocessen ska kunna följas av den som anmält
 • LexMaria anmälan till IVO ska kunna genereras och skickas på ett enkelt sätt
 • Tillgång för Patienten/brukaren till sitt ärende

Senast uppdaterad: 2019-02-22 14:53