Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsgrupp Nära vård

Projektledarna för Nära vård arbetar med att fram en handlingsplan som ska bli en grund för fortsatt arbete.

Nära vård är ett nytt sätt att tänka, ett förhållningssätt kring hur man organiserar all hälso- och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov. Närhet kan i detta sammanhang inbegripa geografisk närhet, relationell närhet och tillgänglighet. Den närmsta vården är den som patient/brukare kan ta hand om själv; egenvården. Nära vård kan förutom ovanstående också handla om att en ökad användning av tekniska lösningar som underlättar egenvård och/eller vård i hemmet. Exempelvis via mobiltelefon eller andra digitala lösningar.

Uppdragsgruppen är en arbetsgrupp/referensgrupp/bollplank till projektledarna för Nära vård. Gruppens arbete ska i förlängningen leda till att den enskilde får rätt vård på rätt nivå. För att arbetet i gruppen ska ha genomslagskraft behöver deltagarna ha tydliga kommunikationsvägar där förankring är möjlig. Uppdrag ges av Styrgrupp närvård samt av projektledarna för Nära vård. I uppdraget ingår återrapportering till Styrgruppen kontinuerligt. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare hantering och spridning av information.

- Gruppen ska stötta projektledarna i deras arbete

- Gruppen bör skapa samsyn kring för Nära vård kända begrepp.

- Gruppens arbete ska leda till att det finns en delregional färdplan/handlingsplan med tillhörande aktiviteter för en fungerande Nära vård.

- Gruppen ska ge förslag på implementering av förändrade arbetssätt.

- Gruppen ska ta del av det arbete som görs i uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan kring avvikelser i syfte att förbättra den Nära vården.

- Gruppen ska driva strategiskt utvecklingsarbete, i form av ”läxor” mellan mötena.

- Frågor som Styrgrupp närvård och/eller projektledarna för Nära vård anser behöver omhändertas ges som uppdrag till Uppdragsgrupp Nära vård.

- Skapa forum för dialog om förflyttning till nära vård i organisationerna   

 

Representanter

Aya Faraj, Projektledare Nära vård
aya.faraj@vgregion.se
 
Eva Österlund Hjort, Projektledare Nära vård
eva.hjort@borasregionen.se
 
Sonja Svendsen Nilsson, Vårdcentralchef Närhälsan Tranemo
sonja.nilsson@vgregion.se
 
Maria Glemfelt, Projektledare SIP
maria.glemfelt@vgregion.se
 
Ingela Sunneskär, Bollebygds kommun
ingela.sunneskar@bollebygd.se
 
Lotta Andersson, Borås Stad, Vård- och äldreförvaltningen 
lotta.a.andersson@boras.se
 
Mattias Jonsson, Strategi för hälsa
mattias.jonsson@vgregion.se
 
Anki Schutz, Projektledare Mobil närvård
ann-katrin.schutz@vgregion.se
 
Malin Heintz, Psykiatri, SÄS
malin.heintz@vgregion.se
 
Calle Larsson, Marks kommun, IFO (barn och vuxna)
calle.larsson@mark.se
 
Malin Andersson, Allékliniken Sleipner
malin.andersson.3@ptj.se
 
Lina Ljung Roseke, Barn och ungdomsmedicinska mottagningen
lina.ljung.roseke@vgregion.se
 
Pia Redberg, Projektgrupp Nära vård i Tranemo

pia.redberg@tranemo.se

 

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2021-08-31 11:39