Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Projektbeskrivning

Bakgrund

Utgångspunkten för projektet är att skolan och socialtjänsten i Borås Stad samt barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Södra Älvsborgs Sjukhus har upplevt stora problem med så kallade ”hemmasittare” i högstadiet. 

Myndigheternas insatser för att försöka komma tillrätta med problematiken har ofta blivit kostnadskrävande utan att alltid leda till högre skolnärvaro och godkända grundskolebetyg. Samtidigt har det kunnat konstateras att dessa elever ofta är kända för oroande skolfrånvaro redan i de lägre årskurserna.

Att klara grundskolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för ett barn samtidigt som det i förlängningen minimerar de resursmässiga konsekvenserna på en samhällelig nivå. Det kan därmed ses som en social investering för samtliga myndigheter och verksamheter att verka för att öka skolnärvaron i låga åldrar.

Projektets olika delar

Projektet riktar sig till årskurs 1-3 på sex projektskolor i Borås Stad för att tidigt kunna uppmärksamma de elever som har en oroande frånvaro. Därigenom kan insatser som syftar till att öka skolnärvaron och ett eventuellt behov av samarbete över myndighetsgränserna tidigt aktualiseras. Projektet utgår ifrån fyra olika delar.

Den första delen är att skapa en väl fungerande frånvaroregistrering vilket innebär att såväl utvalda projekt- som kontrollskolor i Borås Stad behöver arbeta frekvent med kommunens digitala frånvaroregistreringssystem, Dexter. Målet är att skolorna registrerar och kvitterar lägst 95 procent av undervisningstiden.
Den andra delen är att skapa en gemensam rutin för frånvarohantering på projektskolorna. Rutinen är framtagen för att skapa en likvärdig ansvarsfördelning kring arbetet med frånvaro på respektive skolor.     

Den tredje delen är att verka för att elever som har en frånvaro på minst 15 procent under tre månader ska uppmärksammas. Baserat på en väl fungerande frånvaroregistrering möjliggörs att samla in data som redovisar den exakta frånvaron hos eleverna. Vid varje månadsslut ska frånvaron stämmas av för att tidigt kunna uppmärksamma de elever som har en frånvaro på minst 15 procent på tre månader.

Den fjärde och sista delen är att skapa en väl fungerande samverkan mellan skola, SOC och BUP (med Västbus som grund) för att höja skolnärvaron. Projektet avser förbättra och stötta samarbetet genom framtagna rutiner och ansvarsfördelningar för de tillfällen samverkan över myndighetsgränserna aktualiseras. Dokument som syftar till att stötta och strukturera Västbusmötena har också tagits fram för att underlätta för samverkan i syfte att öka elevens skolnärvaro.

Aktiva verksamheter

De skolor som under projekttiden kommer att prova att arbeta utifrån de rutiner och arbetssätt som tagits fram är Asklandaskolan, Fjärdingskolan, Hestra Midgårdskolan, Sjöboskolan, Trandaredskolan och Viskaforsskolan. Vid BUP är det barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen Elinsdal och vid SOC individ- och familjeomsorgen från de olika stadsdelarna som kommer att medverka med en särskilt aktiv roll i projektet.
I implementeringsfasen, i projektets senare skede, kommer projektets erfarenheter, interventioner och resultat att spridas inom samltiga kommuner i Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs upptagningsområde.  

Följeforskning

I syfte att följa och utvärdera det arbetssätt och de metoder som projektet utgår ifrån kommer forskare vid FoU Sjuhärad att följa projektet. Därigenom kan framgångsfaktorer identifieras när det gäller att öka skolnärvaron hos elever i årskurs 1-3.


Senast uppdaterad: 2018-06-12 10:10