Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fokusområden för Barn och unga

Vårdsamverkan Skaraborg arbetar för barns och ungas bästa i Skaraborg.

Arbetet för barn och unga i Skaraborg fokuserar idag på tre områden:

  • Samordnad individuell plan (SIP), revideringen av VästBus riktlinjer och samverkan Skaraborg
  • Föräldraskapsstöd
  • Tidiga samordnade insatser (TSI)

De tre fokusområdena kompletterar varandra och är utvalda för att tillsammans stärka arbetet under mottot ”För barn och ungas bästa i Skaraborg!”

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin kartläggning av barns och ungas utveckling identifierat frisk- och riskfaktorer som påverkar barns och ungas utveckling.

Genom TSI uppmärksammas barn och unga tidigt, vilket kan leda till att planerade insatser från olika verksamheter behöver samordnas i en SIP. Genomgående för det förebyggande arbetet av riskfaktorer är föräldraskapsstöd, därför sker även en fokusering på det.

För samordning av arbetet finns Samverkansgrupp Barn och unga.

Inom området sker arbetet i två parallella spår:

Föräldraskap i fokus

”Föräldraskap i fokus” är en kompetenshöjande satsning till verksamheters personal som berörs av föräldraskap. Satsningen innehåller både konferenser och workshops, där man får ny kunskap och bjuds på goda exempel från andra verksamheter.En konferens är genomförd och nu i vår (2019) planeras för en konferens/workshop, ytterligare satsningar kommer följa under hösten.

Ett mål är att samtliga aktörer inom en kommun ska ha kartlagt hela sitt föräldraskapsstöd innan 2020 års utgång. Satsningen utförs i samverkan mellan Skaraborgs kommunalförbund, Folkhälsoenheten Skaraborg, Länsstyrelsen samt samverkansgrupp barn och unga.

Föräldraresan

”Föräldraresan” är ett webbaserat, generellt föräldraskapsstöd till föräldrar med barn och unga 0-18 år. Idébärare är samverkansgrupp barn och unga i Skaraborg och idén har via Innovationsslussen presenterats i Skaraborgs Hälsotekniska Centrum. Idén om ett gemensamt föräldaskapsstöd i Skaraborg har mött mycket positiv respons.

Tanken är att i samarbete mellan samverkansgrupp barn och unga, Högskolan i Skövde och östra hälso- och sjukvårdsnämnden ta fram en föräldraresa där man som förälder får ett konto. Inne i resan har man på första sidan direktlänk till den kommun där man bor. Man kan få aviseringar till sitt konto när något planeras i den egna kommunen. Resten av resan är tänkt att fyllas med viktigt innehåll av många aktörer, allt från barnhälsovården till ungdomsmottagningar m.fl.

Just nu söker ”Föräldaresan” finansiering och en lösning på förvaltning.

Inom området arbetar man med att ta sig an revideringen av Västbus riktlinjer. I samband med det kommer det ske ett omtag av de lokala Västbus-grupperna, som istället kommer bli lokala samverkansgrupper.

En spridningsplan för de nya riktlinjerna för Västbus kommer att tas fram och utbildningar kommer att hållas i samverkanskunskap och SIP.

”Barn ska bara vara trygga och få hjälp i tid. Enkelt att skriva under på, men ett läge som kräver långt utvecklad samverkan. Något som i sin tur kräver samsyn, mod och inte minst uthållighet” skriver Socialstyrelsen på sin sida om tidiga samordnade insatser (TSI).

I regeringsuppdraget till Skolverket och Socialstyrelsen 2017-2020 framkommer att syftet är att förbättra samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten så att barn och unga får tidiga och samordnade insatser. 

Skolverket sammankallade och samordnande myndighet i arbetet. 

I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga och identifiera goda exempel
  • Beskriva juridiska och strukturella hinder
  • Följa upp och utvärdera och sprida resultat till viktiga aktörer

Arbetet har slutredovisning 31 jan 2021. 

Definitionen på tidigt samordnade insatser är: 

  • Främjande, förebyggande eller åtgärdande insatser som ges i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling 
  • Tidig upptäckt en förutsättning 
  • Insatser organiseras som en fungerande helhet ur barnet/den unges perspektiv.

I Skaraborgs kommuner pågår mycket arbete som definieras som TSI. Samverkansgrupp barn och unga vill erbjuda samtliga kommuner att delta i ett lärande närverk kring TSI för att kunna utvecklas och byta goda idéer med varandra. Uppstart och erbjudande om deltagande kommer att skickas ut våren 2019. Arbetet sker i nära samarbete med kommunernas folkhälsostrateger.

Exempel på tidiga samordnade insatser ges i "tidiga listan"


Senast uppdaterad: 2019-10-23 12:21